Een dubbele moord in Schagen. 20 niet gesteld was op de nnnwezigheid vnn Arie en Piot tijdens rijn verklaring. worden do herren ver dachten In do gelegenheid gesteld In do corridor fo poon pokeren en deelde C.ornolis mede. dat Arin hem na afloop vnn de fanrv-fnir en verloting. die in rafA Visser was gehouden. had gevraagd. waar Mul- 'der was. Voorts had hii don annvnl en mishandeling vnn Mulder gehoord op poriën, hii had erhler poep lust om tnsschenheidcn te komen op was weggrgr.nn De boeren Arie en Piet werden daarop weer bin nengeroepen en werd ben de verklaring vnn den ecbichtlgrn cetniee medegedeeld. Getuige Piet Blom. landarbeider nit St Maarten, stelde reen voorwaarden. TTii was tegenwoordig oe- weest toon Mulder bier op de ins van Arie morste, liet was echter peen moedwil, maar 'n onrohik. 'n Bedreiging bad bij Arie P. niet booren uiten. Po heer Piet Ileneweer. oud polilie nerept uil Alk maar, thans reeds inron erom. veldwachter vnn Kt.- Maarten, had de ias van Arie In beslag genomen. HERINNERINGEN AAN DE DUBBELE MOORD IN 1894 Veel spraakmakende gebeurte nissen, zoals grote branden, natuurrampen en opzienbaren de misdaden zijn in liederen en beelden vereeuwigd. De gedrukte teksten en plaatjes werden op markten, kermissen en in café's, meestal nadat het lied ten gehore was ge bracht, te koop aangeboden. Ook de gruwelijke moord, die in 1894 in Schagen plaats vond, is bezongen en uitge beeld. Een lied en een plaatje, als herinnering aan deze gruwe lijke gebeurtenis, afkomstig uit de verzameling van me vrouw Plaisier Rezelman, vindt u op de volgende pa— g i nas Meer over de moord en de ge beurtenissen daarna kunt u lezen in het boek "Op klom pen door Schagen" en de ge lijknamige krantenartikelen van Jan Buisman. Do hoeren verdachten hadden het hem In <rualltelt van veldwachter nooit lastig gemaakt, maar zij stonden zeer ongunstig bekend. Iedereen is bang voor hen (behalve Piet Ileneweor toch zeker?) Do heer Officier memoreerde nog eens kortelijk do oorzaak en het, gevolg vnn den lafhnrtlgen nan- vnl. Bii hem slond het vnst, dat de beide verdachten ten volle verantwoordelijk waren voor hetgeen hen was ten Igste gelegd, nit de omstandigheden en nit do gedeeltelijke erkentenis van heide verdachten. Ook de bevindingen van den scheikundige wezen In dio richting. Lettende voorts op de ongunstige repu tatie vnn verdachten, voornl wat betrof Arie P., vor derde do Officier ten slotte tegen ieder der ver- dnrhten, 3 maanden gevangenisstraf. Arie was teleurgesteld door dezen hoogen elsch en beloofde tevens 'n nnder en beter levenspad te kie zen. Ook Plet vond de straf te hoog. Volgde sluiting der behandeling en word de uit spraak bepaald op a s. week. p. J3.JLJ!lESTADT^r£oON. pCHAGEN. Het graf op de begraafplaats aan de Hoep

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 21