k 3e Jaargang nummer 4 januari 1989 ARTIKEL 2 DER STATUTEN: De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Schagen en omgeving in de meest ruime zin des woords en het streven naar het behoud van historisch waardevolle elementen. CONTRIBUTIE: f. 30.00 per jaar Huisgenootleden f. 10.00 per jaar te storten op bankrekeni ngnummer 35. 73. 04. 756 t. n. v. de penningmeester van de Historisch Vereniging Schagen en Omstreken. BESTUUR: Voorzitter H. C. van der Wal Vice—Voorzitter J. P.Blaauw Sekretaris C. A.van Zijtveld-Ger1ofs 2e Sekretaris: N. DekkeiLoer Penni ngmeester M. Gielens 2e Penningmeester: J. de Jong LEDEN: A. Gri jsen A. Kapitei n R. J. M. van de Pol A. Pijper G. Rot F.Ti mme r REDACTIECOMMISSIE: "De Kakelepost" F.Diederik R. J. M. van de Pol F.Ti mme r H.C. van der Wal (lay out) TYPEWERK: Inge Kapitein REDACTIEADRES: F.Ti mme r Doornenhof 21 1741 ZE Schagen Tel. 02240-15261 INHOUD VAN DIT NUMMER: 1. Aan de Leden. 2. Verenigingsnieuws 2. Van de werkgroepen 3. Van de werkgroepen 4. Het Noordhollands koffiehuis 6. Monumenten/Monumentenzorg 7. Lezing, Getekend land 8. Werkgroep bouwgeschiedenis 10. Rijksmuseum kunstkrant 11. Bakker Schager 12. De banne en polder Schagen 19. Criminele overtredingen 20. Een dubbele moord in Schagen SEKRETARIAAT: C.A. van Zijtveld—Gerlofs Postbus 305 1741 AH Schagen tel. 02240 - 13598 LEDENADMINISTRATIE: Mw. N. DekkeiLoer Jac. Ruysdaellaan 15 1741 KT Schagen Tel. 02240 - 12990

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 1