12 OMWILLE VAN DE PERSVRIJHEID Donderdag 1 oktober 1857 was voor Schagen en omstreken een gedenk waardige dag: Op die dag verscheen het eerste nummer van de Schager Courant, onder de lange titel "Schager Courant, algemeen nieuws—, advertentie— en landbouwblad voor het kanton Schagen en omstreken", iedere donderdagmorgen te verschijnen. Belangrijkste drijfveer voor uitgever P.J.G.Diderich was dat het "voor den landbouw vooral hoogst nuttig (is) een orgaan te bezitten, waardoor men bekend wordt met hetgeen elders in dat hoogst gewichtige vak plaats heeft.De uitgave van een krant was ook toen echter geen kleinigheid en, om de duurzaamheid van zijn onderneming garant te stellen, richt Diderich zich tot het gemeente-bestuur om financiële steun. De vroede vaderen willigen zijn verzoek in..en schenken f50.—. -és? S* fic/ef. O/rAliïn rr Om aan ccnc algemeen erkende behoefte in dit kanton te voldoen, heeft de onder- gcleekende besloten do uitgave te beproeven Tan een 'Weekblad onder den titel van Schager Coniaut, waarvan hij de vrijheid zal nemen, UKd. Achtb. een gratis exemplaar aan te bieden, aanvangende met I Oclober aanslaande. Volgaarne zal hij de plaatselijke berigten: aangiften 8ij den burgerlijken stand, f H B t ic ati EN EN handelin gen van den raai) uwer gemeente in zijn Weekblad kosteloos opnemen, hetwelk Het verzoek van Diderich aan het gemeentebestuur daar door liet orgaan van bet Kanton zal worden. De vele koston, welke eebter met dergelijke om f i nanciëie steun. onderneming gepaard gaan, doen hem de vrijheid nemen, UEd. Achtb. beleefdelijk te verzoe ken, hem door eene geldelijke toelage zijne taak te verligfen, zonder welke deze hoogst nutti ge onderneming anders soms niet duurzaam zou kunnen zijn. Met bet, oog op het belang, dat iedere Gemeente vau dit Kanton bij deze onderneming heeft en het bestaan van de gelegenheid tot het verstrekken erner dergelijke uitgaaf, (Hoofd stuk I sfd. TT nrt.l t der Gemeente begrooting,) meent, de ondergcleekcndc zich met ecu gunstig antwoord te mogen vleijcn. Mij in Uwe welwillende medewerking aanbevelende beb ik de eer te zijn. IJ FA. Pr. Dienaar, Schagen, J. G. DIDEItlCH. den 21 September 1851. Zes jaar later was de persvrijheid echter in Schagen in het geding. Wat was er aan de hand? In de raadsvergadering van 6 juli 1863 kregen de raadsleden een brief van de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente voorgelegd, waarin werd aangedrongen op "het nemen van maatregelen tot wering van onzedelijkheid en onkiesche tonelen bij het geven van danslessen, waardoor wel de zinnelijkheid maar niet de zedelijkheid

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1987 | | pagina 14