20 scharrelen 6. Door de combinatie van alle hiervoorgenoemde punten is de Schager kogge een zeer belangwekkend,rijk en aantrekkelijk gebied voor bezoeker 'en bewoner,met name voor de T8.000 inwoners van de stad Schagen. De bezwaren tegen het plan. Door de forse peilverlaging tot - 1.20 m.,kunnen én zullen er grote percelen gemaakt worden.Vrijwel alle kleinere sloten komen droog te staan en worden gedempt.De overblijvende sloten zullen rechtgetrokken, uitgediept en verbreed worden.De onafzienbaar grote percelen worden volkomen vlak voor optimale bewerking. Dit alles heeft op de "waarden" wen negatieve invloed: 1De laatste restanten van de ontginning van vóór 1000 zullen vrijwel alle verdwijnen. 2. De overgebleven terpen komen in een landschap te liggen dat er niet bij past.Kleinere,onbebouwde terpen zullen door hetveranderende grond gebruik vervlakken en onherkenbaar worden. 3. Door de egalisatie zal het verschil in karakter tussen de diverse polders vervlakken,waardoor de herkenbaarheid van het landschap ver mindert 4. In de bodem aanwezige oude nederzettingen zullen door grondwerk en uitdroging binnen enkele Jaren verloren zijn gegaan.Vooral de peilver- laging heeft ernstige consequenties. 5. Drie van elke vier weidevogels zullen verdwijnen omdat er in het dro gere gebied te weinig voedsel is te vinden.Recente studies komen zelfs tot de conclusie dat mogelijk de gehele,voor ons land uiterst zeldzame kolonie lepelaars in het Zwanenwater bij Callantsoog zal verdwijnen. 6. Alleen iemand met een "'agrarische blik" zal vreigde kunnen putten uit het nieuwe landschap.Volgens de werkgroep Schagerkogge zijn daarom recreatieve voorzieningen overbodig omdat het landschap zó is verarmd dat het geen bezoekers meer zal trekken. 7. Hfet te verwachten andere grondgebruik,met name de teelt van bloem bollen, is om milieu-hygiënische redenen zeer ongewenst.Bovendien valt nog te bezien of deze teelt hier ooit enige betekenis zal kunnen krijgen. 8. De investeringskosten van gemiddeld 14.000,- per hectare,zijn,voor een gebied dat niet tot de krepeergebieden behocrt,zeer hoog.Na de ruil verkaveling zal er per gemiddeld bedrijf 450.000,- geïnvesteerd zijn. 9. Het streekplan voor de Kop van Noord-Holland en Texel staat een der gelijke ingreep in de Schagerkogge niet toe.Het Provinciaal Bestuur heeft daar in een interne brief op gewezen;er is echter in de verdere uit-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 22