Globale begrooting van kosten wi-gensa. het maken van een vaarwater vanaf Schagen tut ile Zuiderzee bij K01.11 onN. b. vanaf Suiacen naar het N. H. Kanaal bij de Stolpen, en C. hel verbeteren van het vaarwater vanaf Schagen naar Langedijk. Ecu BchnUluia iuiluuWcatfricBchen dijk teKolborii met beweegbare njbrug Het rerdirpen ren den Scbngcrkogge-boezrm, ren»f Koïhorn tot de Beoiloot, lang ongereer 4850 11, breed 6 M., diep gemiddeld 0.50 M., ia 13950 M3- grood k f 0,30 Idem ranaf de Banaloot tot de apooriya te Schagen, oagereer lang 1875 M breed 6 H., gemiddeld diep 1 M., ia 11250 M3., grond kf 0.80. Onteigening vanaf de Erommcgonw tot de Ooaterbnig, lang ongereer 1000 SI., breed gemiddeld M., ie 2000 11'. a f 3000.per H.A. Do 2000 11ontgrarc diep 2'/, 11. ia 5000 M'. grond, met inbegrip ten tintten k 1 0.40 Onteigening renaf do Oosterbrtig tot de bmg tan O. Smit, ongeteer ltDg 2275 M., breed gemiddeld 3 11., ia 8825 i1'. k f 3000.— per H A De 6825 M'., diep 2';, M. ontgraven ia 17062,5 M3. grond k 10.30. Verrolgena onteigenen laoga de Weaiergraft en Snetert tot de apoor- Ijjn, ongereer lang 1250 AL, breed 3 II-, ia 3750M'. k f8000.— perH.A. De 1250 Meter lengte breod S II. en diep ï'/j 11., ontgraren,ia 9375 M>. k 1 0.30. Eau jaagpad maken ranaf de Ooaterbrug tot da brng op de Nee, on gereer lang 3350 11. 1 f 2.— per Meter. Ala roor onteigening f 1.50, ontgraring 1 0.25, roor bekken, dammen en doiiera 1 0.25, aüei per atrekkende Meter. Idem een gedeelte jaagpad ranal J. Schenk (Hoep) tot de apooriyn, ongereer lang 500 M., k 1 2. Een raate bmg orer de Molenaloot in Bartingarbom Een brug orer de Banaloot .(beiden in bet jaagpad.) Een ophaalbrug bij J. Kietemaker (mot remmingen, enz.) Een beweegbnre ateenenbrng, met omleggen ren een gedeelte tan den Hcmmeweg Een beweegbare loopbrug bij den meelmolen Voor de bruggen bij de H. Kerk, Qruttenj en Schipperahnia, een opbaalbrng Idem roor de bruggen, by Eijkea, Koaaen, Schoorl, een beweegbare bmg. Een dito roor de bruggen bij Beek, Weeabuia 6D Spaana Bronder, een toetbmgje bij deBlauwebmg. Verbouwen ren de Blauwe bmg, met waimureu Voor de troggen. Mereea, Kaaalebrink en O. Smit Verbouwen ran de Neebrog op de Lange Snerert Een beweegbare brng by J. Schenk Voor drie looppoeten een beweegbare bmg E« beweegbare bmg roor orergang ran bet jaagpad, en ala toegeDg naar bat laad f 4185 3375 10 woonhuiaeu in het dorp Ecu loopbrugje toot bet landpad Het rarbouwao tan bet 8cbager aluiaje (Snerert) Vergoeding roor bet rerplaetaen rau Bnraiogerhorn Voor kunatwerkeu alt acboeiïngeo, puinbeatorting eni. Onvoorziene uitgaren 10*j, roor bet maken ran plannen, uitroering ene. TOTAAL Omlegging der 8poorweglyn Een betrtogbare Spoorwegbrug maken tydeiyke brug maken (orergang rnrplaataen eni.) Wegmiman dar gemaakte tpdelpke werken Vereonibend» aaken, epoerwegbrug opruimen 600 2000 2047 5118 1125 2812 100000 7580 50 6700 1000- 600 lOOOi "2ÖÖÓ 5000 500 2000 2000 2000 2000 4000 2000 4500 2000 2000 1000 2000- 500 13703 76 9300- ,30000 ,20000i ,10000; sooo; 70001 83500 80000 10000- 15000;- 100001— 22906187 V. 261970 H1;, f 700001— 16 b. Onteigening voor een te maken haventje, en verbranding tan de Laagealoot tot bet Noord, te tamon 6000 M', k f 3000.per H.A. Grondwerk en uitdiepen Onteigening toor een jaagpad met tlooija Dammen, duiker» en bekken b(j bet aebeidingelootje Eee boweegbaro brug in den rijweg op het Noord Onteigening ranaf bet Noord lot de Loet 400 M. breed 6400 11'. k 1 3000.- per H.A Ontgraring daarvan, diep 3 M., 13200 MJ. grond l 0.30 Onteigening jaagpad 400 M., breed 6 M. 4 t 4000.—. Voor dammen en duiker. een jaagpadbrug op bet Noord beweegbare brug op de Loet Ontgraving an het kanaal ranaf de Loet tot aan bet N. H. Kanaal aan de Stolpen, lang ongereer 6000 M., roet een bodemebreedte ran 6 M., diep 3 M., aizoo 1800 M'. k f 0.30 Onteigening met inbegrip tan jaagpad en elootje Het graren tan een elootje tot afscheiding Het maken van een duiker voor den polder Borgborn Een scbutaluie in den Weetfrieechen dyk met beweegbare bmg. Vier duikere in den polder Zijpe 2 raate bruggen orer de Groote aloot, en een beweegbare brug orer bet kanaal aldaar Een beweegbare bmg orer bet kanaal aan den Buigenweg. r a bet N.H. kanaal met achot- balken, remmingwerkeD ena BeacboeilDgen en puinbestorting ent. (lengi de boorden) 2 brnggetjee op de Loet Uitdiepen ran de Groote Sloot, wegruimen der dammen Een aluiawaebtorawoning by Lagedyk Brugwacbterawoning bjj het K. H. Kanaal Voor bet maken ran plannen, roor uitroering 10°/0 Onroortiene uitgaren TOTAAL o. Voor de rerbetering ren bet rearwater ranal Sohagen tot Ondearipel ol bet loogenaamde Waardje Onteigening voor een jaagptd ent, ter lengte tan ooreTeer 8775 M., ter breedte ran 5 M. 4 H. 88 A. 75 C. i f 8000.—, Het maken van 8775 Meter eloctje i f 0.20. Het uitdiepen der vaart laDg 8776, diep 0.60, breed 6 Meter 26526 MJ. grond t t 0.80. Voor aanplemping bij den molen (in den polder Slootgaard) Yoor dammen, duikers ent. Verleggen der bruggen bjj D. Koning en op Ijallewal Voor 14 stuks landposten Het verbouwen van de Sluis in de Bchagerrsard Een brug over de Riogsloot aldaar (jaagpadbrug) bjj den Molen ia den polder Slootgaard over de Ringsloot voor bet jaagped a a maken en een gat dempem bjj den Bchaapknü Onvoortaene uitgaven Voor bet maken van plannen, voor uitvoering en*. Een pont, met rolpalen op de hoeken en*. f 1800 6400 1162 60 SOOO 4500 1920 8960 800 200 1000 2000 f 25742 60 .64000 ,30000 84000 1000 1000 1600 ,90000 6000 ,17000 6000 ,10000 ,13500 143000 1000 1000 2000 2000 6000 26994 20 10000 296736 70 ,13162 1755 7897 50 1000 f 24814 50 1600 2100 ,80000 1200 2000 1600 t 1500 t 43900 4000 1 f 63714 50 8000 7171 40 8000 1 78865 90""" SCHAGEN, Kn 1896. G. HOT WEBDA» Opaichter v. d. polder Waard en Groet. J. fiOGflEVESÏ Wii BoovinDdi^ SdxTu

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 20