ïaartTrtiliifMn - Scten Stolp Langefljjt. RAPPORT Sc BEGROOTING i ■vvgOgySst Aan Hel Bestuur der Weslfricsche Kanaalvereeniging te SCHAGEN. Hierbij ?oldocnde aan oom opdracht, om e«a globale begrootiog tan koston op te maken toor: een terbinding te water ran Scbagen met do Zuiderzee, ran Behagen met bet M. H. Kanaal en, al* aanhaogsel daarrao, eene verbetering van de bestaande vaart ran Scbogcn tuar Langedijk, hebben wij de eer U novenagaaado een dergelijko begrooting aau te bieden. Aangezien reeda vroeger ie aangenomen dat, voor de verbinding van Behagen met de Zuidentea, en van Behagen met bet NH. Kanaal een vrater wordt gewenacht, bevaarbaar voor schepen ter grootte van ongeveer 90 i 100 ton inhoud, zoo zal dat vaarwater een broedte ran 10 tot 14 meter op den waterspiegel moeten hebben, met uitzondering van een klein gedeelte door bet dorp Barsüi- gerhoro, alwaar verbreediag tot 14 Meter te veel moeilijkheden oplevert, bij eene bodembreedte van 6 Meter en eene diepte van 2 Meter onder den laagstea waterstand, zooala die voorkomt in elk vak van het vaarwater, hetwelk wordt gevolgd. De buiten- en binnenhaven van Kolhorn, alsmede de echutaluia van "Waard en Groet rijn voor het doel geschikt, als voidoendo aan de gestelde eischen. Uitgaande van daar naar Behagen, is het eerst noodig bet bouwen van een Schutslui* met overbru ging in den "Westfrieschea dijk, om daardoor in den boezem der Schagerkogge, daar ter plaatse genaamd de Voorstoot, te komen. Voor bet maken van die sluis zullen noodig sijn, een tijdelijke over- brngging van het Kolhorcerdiep, zooals dat op de teekeoing is aangegeven en het makon van een loopbrug, ter verbinding en gemeeascbap van bet dorp Kolhorn, Deze sluis zoowel als die in den "Westlrieschen dijk nabij Lagedijk onder Behagen, ea die ter ver vanging van het Sehager Sluisje bij de Lange Snevert, zuilen de volgende s/metiDgen moeten hebben, te weteneene doorvaarfcwijdte van Meter, bij een suhutkolklengte van 28 Meter, en eene slagdrempel diepte van 2.50 M. onderden laagsten waterstaud. De Schagerkogge-boezem moet vanaf de te maken sluis te Kolhorn tot het Schagersl nisje over de geheeie lengte worden verdiept met 0.60 Meter, en de sloot of tocht in den polder Schagen vanaf genoemd sluisje tot de spoorlijn, met 1 Meter, endaar- toe worden uitgebaggerd. Geaoemd vaarwater zal ter verkrijging van de gewenscne afmetiogen moeten worden Terbreed, waardoor, en door het maken rau bel jaagpad, ongeveer 10 atuka woonhuizen ia het dorp Barsin- geiboro moeten worden verplaatst. Voor gonoemde verbreedicg van het vaarwater, alsmede tot het maken van een jaagpad met slootje, tot afscheiding van eigendommen, en bet afsnijden van bochten, i*ü de noodige onteigening moeten plaats hebben. Langs bet jaagpad zullen de noodige dammen met duikers moeten worden gemaakt tot toegang naar de landerijen. Tot verbetering van het vaarwater ia het verleggou van de Oostorbrug cn een gedeelte van den rijweg de Hemme, met aftnijai.ng der uitboch- teo ia net vaarwator door ons opgGBOmoa en io de begrooting gebracht. Door het maken van een jaagpad knnner. het aantal bruggen en brugjes, welke thans bestaan, worden verminderd. "5? zul len 2 raste bruggen in bet jaagpad noodig zija, ea wel een voor den molon van den Kaagpv-der en een over de Daaaloot Het 8cbsge*siuisje zal geheel moeten worden uitgeruimd en opnieuw gebouwd, met afmetingen als genoemd. De rijweg do Lat ge Snevert is gedacht als tevens kunnoade dienen tot jaagpad, om dat te vervolgen langs do noordaijde van hot vaarwater tot de Spoorlijn, waartoo eenige onteigening cn enn brug noodig is om vaa don rijweg op het jaagped, en een brug om vau bsc pad op den weg to kunaon komen. Deze bruggen kunnen torens dienst doen voor toegangen naar het land. De kosten voor hst maken ran bovenomschreven gedeelte rsarwstsar z$n volgens bjjlage door ons globaal begroot op een som van f 251970.12'. De verbinding genoemd vaarwater me* dot ten Schigea nut de Stelpen ui bet H. Kennel menkt eon doorenjjditig ten do spoorlijn ooodtekeiyk. Voor doze doorenijdiog in, met tijdelijko omlegging tin die I0n en de brug, bet maken te* eeéie beweegbare brug in de bestaande lijn, hot oanroeroe ren grond, benemen het wtgnlnfén ren de tijde- lijk gemaakte worken, eene som van f 70000 noodig. De tordor op de («koning aangegoten en gotolgdo richting lange de Lengeetoot, lot terbindiog te* bet 'isrweter borongcuoemd, ol iodion de doorinijdlog der Spoorljjn niet lot itend mocht komen, tan het ketentje bjj de .poorljjo met het gedeelte kantalplan Sch.gen-8tolpe«, In door ono roorge- steld op dezeltdo wijze tl. het gedoolle Scbageo-Kolhoro, met onteigeolng ten ten peer woonhuizen op het Koord, alwaar ook ceo nieuwe brug moet worden gebouwd. Voor Ion- en laadplaat» ia door ooi toorgealnld een horentje in de nebjjbeid rna bet «poorwagsta- tioo. De dubbele bocht In bet raarwater ten Wetten tan Scbtgen, U gemaakt ter r er krijg';"'' tan een aaDlcgplaata toer Schepen aan de Leek. Met eeoige demping ia toor de daar ter plantte reeda liggende «ho pen en terdere Taartuigen eene geschikte asolegpleala toor laden en iouen rerkregea. Zoowel hier aln bjj de richting ran het verdere taorweter ie «hadeinijding nnoreel mogeljjk remeden. Voor het gedeelte tearwater ran de Loet tot bet K.-H. Kanaal, lang ongereer S000 Meter, breed 18 Meter, een bodemebreedte ten 8 Meter en een diepte rm 3 Meter moet, met in begrip ran bet jaagpad, 12 H.A. worden onteigend. In dit gedeelte doen nlch rolgeoi gedane opne ming geene bezwaren of moeielijkhoden voor. Ten beboete tan het raarwater nollen de neigende worken noodig zijn. Binnen den Weetfrieacheo dijk moet een duiker worden gemaakt ?ooreir«r tan hot water tan den polder Burghorn. In den Weslfrisschoo dijk moet een tluie met eterbroggiog werden gemaakt. De Qroote Sloot met tijdelijk bljjrende dammen, moet later worden uitgebaggerd. In den polder Zjjpe zullen tier duiker» moeten worden gemaakt, om geen belemmering in den waterstand te Teroorzaken. Oter de Qroote Sloot moeten 2 raste bruggen, daar ter piaatae erer het Kantel een beweegbare brug, en dito brug aan den Ruigeweg, en die aan het K. H. Kanaal borendien met «chot- balkea worden gelegd. Aan da örooie Sloot beboeten geen huizen te worden onteigend. De koeten voor bet maken van dit gedeelte vaarwater, n.m. vanaf de Spoorlijn te 8chageo tot bat K. H. Kanaal, zijn rolgens bijlage begroot op de «om van f 296730.70. Tot verbetering van bet bestaande vaarwater vnnal Schagen naar Langedgk, moet dat water veral 0.50 Meter worden verdiept, alxoo worden uitgebaggerd. Verdere verbeteringen, al» afsnijding van bochten too hier en daar, zjjn op de teekeoing aas- gegeven, en t» ook de noodzakelijke verbouwing ran bruggen in de begroeiing opgenomen. Ook hek t»o wij. n de beg.-ootiog gebracht bet maken van een jesgpad met de dsnrroor vereücbte bruggen en landposten. Met Scbagor 81ui»je zal geheel moeten worden uitgeruimd, en vermogen door een ski» van meerder scbutrermogen en diepte. Het jaagpad maakt noodig een breg orer de Bingsloot en een brug orer de vaart, en tal een pont moeten worden gesteld, om bet jaagpad te doen aansluiten met het bestaande in den Heer Hugowaard. Voor bet vorbeteron van bovengenoemd vaarwater ter bekoming ran de gestelde einchen tel noodig ijjn volgens bijlage, eene som van t 78865.95. In geen der dne ontwerpen tot het makon ol rerbeteren van een gedeelte raarwater in een post In de begrootiog opgenomen, voor de bediening ran «luiten, bruggen en de pont; eteomin is een «m gewield voor jaarlijkscb onderbond der gemaakte werken, omdat dat naar onre meening eerst bj) bet maken ran bepaaldo plannen voor uitvoering noodig in. 8 eb «gen, Mn 1896. G. Hoiwerd*, Oprichter v/d polder Waaju i Qsom. I Roggevesn Wz* Bouwkundige. I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 19