DE WESTFRIESCHE KANAALVEREENIGING (Uit de geschiedenis van een kanaal.) Op 23 maart 1890 wordt tijdens een vergadering van de bouwvereniging "Schagen" de Westfriesche Kanaalvereeniging geboren.Eerste president wordt ffir.C.HhFeels,burgemeester van Schagen,secretaris de heer W.Kloeke, ook uit Schagen.Ter plekke is men het erover eens wat er moet gebeuren: "De vergadering,overwegende dat een betere kanalisatie van Westfriesland in rt algemeen noodig en een kanaal van de Zuiderzee naar het Groot Noord-Hollandsch Kanaal door Westfriesland wenschelijk is,is van oordeel dat een onderzoek naar de meest geschikte doorsnijding en de kosten daarvan dient te worden gedaan." Men schrijft gemeenten en polderbesturen aan om geld voor dit onder zoek.Het resultaat is bedroevend:Men ontvangt in totaal aan geld en toezeggingen 355,-- en één jaarlijkse bijdragervan 92,50. Het bestuur vat deze eerste mislukking niet op als een waarschuwing dat men een typisch Schagens belang - een waterverbinding met het Noord-hollands kanaal - als algemeen belang trachtte te verkopen. Integendeel.Er wordt een oppervlakkige schets gemaakt en naar de Provinciale 'Waterstaat gestuurd voor advies.Het advies werd geweigerd! Men laat het plan voor een kanaal-dwarsedoor Westfriesland vallen en beperkt zich tot een kanaal Schagen-de Stolpen.Br komt weer een schets,dit keer kompleet met kostenberekening: 180.000,.De verdeling heeft men ook al:G"emeente Schagen 1/3,Rijk 1/3 en Provincie 1/3. Maar het gaat weer niet door.In de notulen van de vereniging staat het in november 1894 heel eenvoudig: "....het verzoek der gemeente Schagen namelijk om een kanaaltje van Stolpen naar Schagen te doen graven voor rekening van Rijk,Provincie en Gemeente is in de laatst gehouden Statenvergadering afgewezen." De reden van deze afwijzing wordt uit het vervolg van deze notulen wel duidelijk:De hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat heeft het plan nagerekend en komt niet op 180,000,fmaar op ƒ388.000,i Het duurt daarna tot 1898 voor men het inmiddels opgespaarde kasgeld van 1200,durft te investeren in een door deskundigen opgesteld plan voor een kanaal Stolpen-Schagen-Kolhorn.Hèt moet ƒ660.000, kosten,waarvan de gemeente Schagen ƒ89700,toezegt.Men ontvangt het bericht dat Rijk en Provincie pas medewerking aan het plan willen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 17