lof te Bussum vertoefde en wien men het onheil geseind had,in onze gemeente gearriveerd.Te half één werd brandpiquet geformeerd en kon de brandweer zich ter ruste begeven. Waarlijk,voor onze gemeente mag het een geluk heeten,dat de brand niet des avonds is uitgebroken,in dat geval zou het onheil niet te overzien geweest zijn en zou het onze brandweer niet mogelijk ge weest zijn te behouden,wat haar nu,dank zij haar buitengewoner ijver, zo uitstekend is gelukt. Was donderdagavond een groote schare uit de omliggende plaatsen naar onze gemeente getogen om het treurig,desniettegenstaande interessant schouwspel gade te slaan,in deze dagen komen nog vele vreemdelingen de ruïne bezichtigen. Met betrekking tot onze Godsdienstoefeningen,kunnen wij mededeelen, dat door onzen Kerkeraad reeds maatregelen getroffen worden,om zoo spoedig mogelijk deze weder te kunnen doen plaats hebben.n Tot zover dit verslag van een ooggetuige,te weten de verslaggever van de Schager Courant. Wellicht is het mogelijk te komen tot een zo vol ledig mogelijke reconstructie van alles wat uit eindelijk geleid heeft tot de herbouw van Kerk en Toren Ik houd mij aanbevolen voor materiaal daarover; te denken valt aan kranteknipsels,foto's,enz.enz. Alles uiteraard na copiëring retourl P.Timmer Doornenhof 21 1741 ZE SCHAGEN tel. 02240 - 15261 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 13