10 den heer J.de Vries,nog door het neervallend vuur in brand geraakte.De kuip met waschgoed achter het perceel van den heer C.Bakker,eenige kleeren in den tuin van den heer Huijs,eenig goed achter het perceel van den heer ter Linden,werden insgelijks door de vonken,deerlijk ge havend en gedeeltelijk verbrand.Bovendien werden bij vele omstanders gaten in hoeden en jassen gebrand. In de bergplaats voor turf in de kerk was kort geleden een voorraad van 10.000 turven gebrachtterwijl er nog een 4 a 5000 aanwezig waren. Tevens is nog verbrand het vaandel van onze gymnastiekvereniging Lycur- gus,dat door den vaandrig der vereeniging bewaard werd op den noorder- portaalzolder van ons kerkgebouw. Dit vaandel heeft de vereeniging in 1888 ten geschenke gekregen van den heer C.J.Nagelhout en mocht een waarlijk schoon sieraad der vereeniging genoemd worden.Het was verleden jaar geassureerd geworden bij de Zutfen- sche Maatschappijvoor een som van ƒ360. Van den koster der kerk,den heer P.Dekker Pz.,zijn eenige lijfskleederen en nog eenige andere goederen,zich bevindende in de kerk,verbrand. De boeken van het Diaconie-bestuur zijn eveneens een prooi der vlammen geworden. De lijst,waarop de Predikanten en de jaren hunner benoeming en aftreding of afsterven vermeld staan,is gered geworden,benevens een ijzeren kist, waarin papieren van minder aanbelang geborgen waren. De graftombe is geheel vernield en gebarsten en menigeen deed zijn best, om een stuk daarvan te bemachtigen en als souvenir te bewaren;de graf kelders waarin de zeven lijken der Schager Heeren geborgen zijn,schijnen ongeschonden gebleven te zijn.Hèt water in dezen grafkelder aanwezig,was door de hitte dusdanig verwarmd,dat het na den brand nog wasemde.De zer ken, die den vloer onzer kerk vormden,zijn gebarsten en over elkaar ge schoven. Te half zes ure heeft de klok nog geslagen,te zes ure nog één slag ge geven, terwijl te ongeveer half zeven de torenspits ineenzakteeven van tevoren was al reeds een der groote klokken naar beneden gestort. Bij den heer Stëve is ontzettend veel waterschadeterwijl van een daar achter belend en aan den heerJ.M.Koelman behoorend perceel,aan het dak eenige brandschade is berokkend. De heer W.Meurs heeft behalve veel waterschade ook nog brandschade aan zijn gebouw en aan den voorraad graan;terwijl de heer I.Dekker brandscha de heeft voor aan den gevel en achter aan dak en goot. Met den laatsten trein,was onze Burgemeester,de heer Berman,die met ver-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 12