DE BRAND VAN KERK EN TOREN TE SCHAGEN OP 29 AUG. 9 SCHAGEN, 31 Augustus 1895 Onder deze titel doet de Schager Courant van zondag 1 september 1895 uitvoerig verslag van de grote brand,die het Hervormde Kerkgebouw en de Gemeentetoren op donderdagmiddag 29 augustus 1895 volledig in de as legde Na een lange inleidende beschrijving van de kerk,waarvoor de schrijver gebruik maakt van het kort daarvoor door W.A.Hazeu Sr. geschreven boekje EDe Hervormde Kerk te Behagen",vervolgt het verslag als volgtt "De alles vernielende brand is j.1. Donderdagmiddag te even 5 ure uit gebroken, terwijl loodgieter L.Spieringsaan de Zuidzijde op het hoogste dak,bij den kleinen toren aan 't werk was. Dat het dak der kerk,bij de vrij hevige bries,welke er woei,in een omme zien aan alle hoeken in den brand stond,is een vrij natuurlijke zaak, Het dakgebinte toch van dergelijke eeuwenoude kerkgebouwen is door des- zelfs substantie en door het aanhangende stof en web,als het ware een electrisch-snel-vuur-vattende massa. Scheen het aanvankelijk,alsof er toch nog kans kon bestaan,den toren te behouden,slechts enkele minuten waren noodig om de ijverig optredende brandweer te overtuigen dat alle moeite daar vergeefs was.Bovendien dwon gen de verbazend groote hitte en de door den wind voortgedreven vonken regen,de brandweer,al hare krachten te wijden aan het behouden der aan de noord- en oostzijde gelegen perceelen van het Marktplein.De perceelen bewoond door de heerenrRoggeveen,Ph.de Heer,Dekker,Meurs,Stcve,Muys,Ter Linden,C.Bakker,C.Huiberts,en C.Zijdewindalsmede gebouwen aan weerszijden der Nieuwstraathadden het kwaad te verantwoorden en op menige plaats ontstond door de neervallende vonken herhaaldelijk brand. Hulde aan onze Brandweer,die al die perceelen heeft behouden niet alleen, maar er voor wist te zorgen,dat de brandschade aan de verschillende ge bouwen tot kleinigheden beperkt bleef. Hulde ook aan de Brandweren der naburige gemeenten:Sint Maarten,Barsin- gerhorn en Haringhuizen die met hunne spuiten in allerijl ter hulp waren gesteldzoodra zij in hunne gemeenten den brand van Schagen zagen.Die handeling tegenover Schagen strekt onze Buren tot eer en getuigt van de welwillende en vriendschappelijke gezindheid jegens onze gemeente. Als bewijs hoe verzengend heet de rook- en vuurwolken "voor de wind af" waren,diene dat o.a. een kleed op een kippenhok achter het perceel van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 11