6 De bewoners van de Schagerkogge vinden hun bestaan voornamelijk in de akker- en landbouw,alhoewel men zich,net als in de Romeinse tijd,ook bezighoudt met zoutwinning en ijzerverwerking (17). De 9de eeuw luidt een periode in van vrij ingrijpende veranderingen op sociaal en politiek niveau:er ontstaat een vorm van landadel die zoveel macht krijgt dat de Roomse keizers zich voor onze streken gaan interes seren.Dit is natuurlijk een over-simplificatie van 'een zeer ingewikkeld proces dat bijna een eeuw duurt en waarvan de uiteenzetting niet in het raam van dit epistel zou passen.Belangrijk gegeven voor het Westfriese gebied is,dat het samen met Holland,rond het jaar 910,als graafschap in leen wordt gegeven aan ene Diederik.Althanswe nemen aan dat het West- friese gebied van meet af aan bedoeld was te behoren bij het graafschap; geografisch bezien bestaat er namelijk nog steeds een verbinding met de rest van Friesland.Deze verbinding gaat in 1170 tijdens een grote storm verloren,zodat vanaf dat moment echt gesproken kan worden van een apart, duidelijk omlijndWest-Friesland.Tot nog toe wordt aangenomen dat de oorspronkelijk Friese gaven van Holland het zwaartepunt van hun macht meer zuidelijk in Holland hebben gezocht en daardoor vervreemdden van het Friese gebiedhetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een bittere en lange strijd van de Hollandse graven om de heerschappij over West-Friesland. Deze bewering moet worden bezien in het licht van de feitelijke politieke situatiewaarin de bemoeienissen van de graven met West-Friesland uiterst gering zijn;de vraag rijst zelfs of er wel altijd sprake is geweest van het kunnen uitoefenen van enig gezag over het gebied.Ha een inleidend treffen in 1132 (18),wordt pas onder graaf Willem II de strijd in alle hevigheid gevoerd (19).Wordt na de scheiding met de rest van Friesland het geïsoleerde gebied gezien als een nu misschien wel te onderwerpen gebied?Zeker is dat in de 12de eeuw de feitelijke grens tussen West- Friesland en Holland het verloop van de Rekere volgt. De Middenleek en de Chinelosara Gemarchi In 985 krijgt graaf Dirk II land in bezit gelegen tussen de Chinelosara Gemarchi en de Medemelacha.Volgens een latere toevoeging aan de oorspron kelijke tekst van de oorkonde waarin deze handeling staat beschreven, lag dit land binnen de pagus Texla.Aan de Chinelosara Gemarchi (de naam zoals hier gegeven is de verlatijnste vcrm),zal de ontginning Kinloson gelegen hebben.Deze naam kennen we uit een drietal oorkonden waarin stuk ken land geschonken worden aan het klooster te Fulda.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 8