A. KOSTER, teil tó Met's Kleine Winkel, te SCHAGEN. Ruime voorraad: Zichten, Sikkels, Zichtkolven, Zaad- sabels, Strekels, Steenen, Oaardgereedschappen, enz., Graanschoppen, Gaffels, Dorscfigereedscliappen,Bas cules, Gewichten, Graanma ten. Amerikaansche Slie- renringen, met patentvee- ren sluiting. Thermometers, Melkwegers en Maatglazen. fimr Buskruit, (Crepeê No. I), Engelsche verhar de en gewone Hagel, No. 15. Let op uw Drinkwater! Wereldberoemde Fitters. Deuk das om uwe gezondheid en koop IJ een Fhcavins ïüien» we patent WATERFILTER. te Schagen. j Cock,J.K.de1980.Kinlosun.Naamkunde 12p.201-205 Diederik,P.,1981.Lagedijk,een inheemse nederzetting uit de Romeinse ti te Schagen.Westerheem XXX,p.220-245. Diederik,F.1982Molenweg,Waldervaart.Een vroeg-middeleeuwse nederzett te Schagen.Westerheem XXXI,p.53-68. Diederik,F.1983.Dorpen-terp,een onde zoek naar een laat-middeleeuwse woonplaats te Schagen.Westerhe m XXXII,p.202-214. Miedema,H.T.J.1980.Enkele opmerkingen- over de noordhollandse terpnaam nKeinse'r.Naamkunde 12p ,2'06-212 StokeMe lis, Rijmkroniek, red .W. G.Br ill .Utrecht1885 (.Herdruk 1982) Woltering,?.J1978.Archeologische Kroniek van Noord-Holland over 1977 Holland 10,p.250-276. F.Diederik (Slot volgt) Gebruik geen water als drinkwater of iot het bereiden nwer spijten, tenzij bet absoluut tui ver ie, en de gemakkelijkste manier om dit te bereiken, is, te zorgen, dat iedere droppel water volkomen gezui verd wordt door êéa van Gcorge Cheavin't, Deze FILTKB3 rijn vervaardigd op den meest wetonschappelijken grondslag en kun nen voor reiniging gemakkelijk oit elkaar genomen worden. Let op uw Drinkwater Uitstel is gevaarlijk 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 18