binnen de Schagerkogge zijn te vinden rond de terp Hemkewerfhet eiland Keinse en de Schrinkkaag-polder bij Kclhorn (afb.11). Zo wordt in opmerkelijk korte tijd de omtrek van de Schagerkogge bepaald, alhoewel binnendijks nog enkele plassen moeten wachten op de uitvinding van de windmolen voordat ook zij w er land geworden zijn (?6). Noten 16. Diederik 1981,afb.21 en Diederik 1982,p.56. 17. Diederik 1982,p.67.Eveneens werd ijzerbewerking aangetoond in de zoel van een laat-middeleeuws terpje op enkele honderden meters afstand van de in dal artikel behandelde nederzetting,in samenhang met Karolingisch aardewerk. 18. De strijd tegen de (West-)Friezen waarin graaf Arnulf sneuvelde, vond volgens Meilink niet plaats in West-Friesland,maar aan de monding van de Maas.Melis Stcke noemt Winkelmademaakt daarmee anno 1300 duidelijk dat de strijd al lang duurde,maar pleegt dui delijk geschiedvervalsing. 19. Blok 1969. 20. De Cock 1965 en 1980,evenals Miedema 1980. 21. De naam "leek" komt in West-Friesland zo veel voor,dat er onge twijfeld "Tïïiddenleken" hebben bestaan. 22. Het gebied dat Dirk II in 985 in handen kreeg reikte zeker niet tot Medemblik.Dit blijkt uit de schenking van 120 ha aan het "'eigen" familieklooster van Egmond,vier jaar later.Als het gebied inderdaad vele duizenden ha groot was,zou de schenking van 120 ha te Schagen wel erg klein zijn.De schenking omvat ongeveer 1 tiende deel van het totale gebied om Schagen. 23. De percelen zullen één morgen (=1/16 hoeve) groot zijn geweest. 2'4. Woltering 1978. 25. Behalve bij de sterk opgeslibds Nes-kaag,is er geen sprake van "echte" kagen:er wordt geen "nieuw" land bedijkt.Fr is sprake van het bedijken van oud (tijdelijk overstroomd) land,waarvan zelfs delen van de oude kavelstructuur bewaard waren. 26. In de 15de eeuwse octrooi gevraagd,de "Keynsemer Weel" en het Grimsweel" te mogen bedijken;beide plassen lagen toen al 200 jaar binnen de Westfriese dijk. Literatuur Blok,D.P.1969.Holland und Westfriesland.In:Frühmittelalterliche Studiën,Jahrbuch d.Xnstit.für Frühmittelalterforschung d.Dniv. Munster,Band 3-Berlin. Cock,J.K.de,1965.Bijdrage tot de Historische Geografie van Kennemer- land in de Middeleeuwen od fysisch-geografische grondslag.(Proef- schrif t.Groningen. Het gebied van de Schagerkogge vlak vóór de aanleg afb.11 van de Westfriese Zeedijk rond 1250. 1.Oude Kaag,2.Muggenbirg of De Meer,3a.Loosdijk, 3.IJskaag,4.Valken Coogh,4a.'t Niwelant5.Cornelis- senkaag,6.De Sandt Venne od De Sandt Vermeeten, 7.Burghom,7a.Lagedijker Kaag,8.De Nes,9.Polder ochagen,lO.Lolleburg,11?,12.Schager Compagnie, 13. 14.Hooglandspolder,15.Leeker Polder, 16.Schrinkkaag,oudtijds Schering Caegh,16a.0oster Kaag,16b.Wester Kaag,16c.Neerkaag,l6d.Kreil, 17.Slikvenpclder,18.Moerbekerpolder,19.Wester kampen,20.Oosterkampen,21 .Wester Kaag,22.Ooster Kaag, X=terp Hemkewerf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 16