11 vierhonderdvijftig meter wordt een tweede verbinding tot stand gebracht. Het nu gevormde perceel wordt in ongeveer veertig meter brede kavels onderverdeeld.Samen met een aangrenzend stuk land dat waarschijnlijk al in de Karolingische tijd verkaveld was,beslaat dit geheel een opper vlakte van 60 hectarehetgeen overeen komt met drie heven land.Op dezelfde wijze als hierboven beschreven wordt dit totale areaal naar het zuiden toe vergroot met stukken land van telkfens één hoeve C?0 ha) (afb.9).0p de zeer langgerekte percelen gaat men ook wonen?het zijn deze woonplaatsen waaruit de terpen ontstaan.Hiet stelselmatig ophogen zal pas dan plaatsvinden als het land telkens onder water komt te staan,wat zeker niet vóór 1100 het geval is. Vóór 1100 is ook het gebied ten noord-westen van Schagen ontgonnen in blokken van ongeveer één hoeve.Deze kavels zijn verdeeld in opstrek- kende percelen van gemiddeld veertig meter breedte (23)«Restanten van deze oude percelering zijn tot op de dag van vandaag goed waar te nemen in het landschap,hetgeen er op duidt dat de dikte van het nu goeddeels verdwenen veen niet erg groot is geweest:een dik veenpakket kan name lijk eer. geheel andere afwateringsroute hebben dan de harde grond onder dit veen.Als het veen is verdwenen,verloopt de afwatering geheel anders en moet ook de loop van de sloten daaraan worden aangepast.Dit nu lijkt in het gebied van de Schagerkogge nergens voor te komen. Natte voeten Kond het jaar 1000 begint de gemiddelde jaartemperatuur te stijgen, waardoor het veengebied langzaam begint uit te drogen.Dit heeft ener zijds tct gevolg dat de top van het veen uitdroogt en oxydeertwaardoor het maaiveld daaltanderzijds neemt ook de waterdruk binnen de veen- kussens af,waardoor de balans tussen zoet binnenwater en zout buiten water verstoord wordt,waardoor de zee,via de afwateringsriviertjes, tot diep in het land een grotere invloed krijgt.Wie het dichtst bij de, HIERNAAST afb. 3 Het volledig verkavelde veen rond Schagen,voor zover te reconstrueren,rond 1100. 1.Cornelissehwerf,2.Tjaardsdorp, 3 .Avendorp,4.De Dorpen, oudtij'ds Dé Hoogendorpen,5t Hoog,6.Nes, 7.De Miede,8.Caegh terp,g.Grote- wal,10.Tjallewal,11.De Hale /n 1 - f t Spaans e Land of t Sna a p zien woonplaats (24). cTJ 1 opaanoe o 0 u.K j J/ ij rlOOg intussen door eb- en vloedwerking breed uitge- schuurde getijde geulen woont,zal uiteraard vrij snel overgaan tot het ophogen van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 13