8 oppervlak door oxidatie sterk is verlaagdzoals dat in de oudst ontgon nen delen het geval was,maar ook langs de oevers van de riviertjes. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er een ontginning heeft plaats gevonden vanuit de Lv.tjewallerweg,zodat dit weer een aanwijzing kan zijn voor het bestaan van een oude waterloop (afb.9).Langs het verlengde van de Lutjewallerweg loopt een brede sloot waarop vanuit het oosten "De Gouw" afwatert.Ook dit toont aan dat de sloot vroeger een groter en be langrijker water geweest moet zijn.Tenslotte iets over de laat-middel- eeuwse "heerlijkheden" Schagen en Barsingerhorn:de grens tussen die twee volgt het verloop van de veronderstelde "Midden-leek". Zó lijkt het gebied dat Dirk II in 9S5 in handen kreeg,vrij zeker be paald bovendien schonk de graaf er vier jaar later een deel van aan het "eigen" klooster te Egmond (22). Wonen in het veen Een der belangrijkste voor een definitieve vestiging van mensen in een veengebied is,dat de afwatering goed funktioneert,of eenvoudig is te verbeteren.Waarschijnlijk al in de Romeinse tijd is er een wijdvertakt stelsel van stroopjes en rivieren in de Schagerkogge aanwezig,waarlangs de inheemse bewoners hun nederzettingen hebben gesticht.Dicht bij een beek of rivier wordt de afwatering het best geregeld,en ligt een trans portroute voor de deur (afb.7)»Toch gebruikt men in die tijd ook door dieren getrokken karren,hetgeen wordt aangetoond door teruggevonden delen van grote wagenwielen roet spaken.De weg zou dan een knuppelweg geweest kurmen zijn.Rond de boerderij graaft men een sloot om het huis droog te houden en ook om de akkers worden greppels aangelegd. Pas in de 10de eeuw gaat men er toe over oin grootschaliger verbeteringen in het afwateringssysteem aan te brengen,naar het zich laat aanzien voor het eerst op de plaats waar nu Schagen ligt.Twee riviertjes,die we zullen noemen naar de namen die restanten ervan tot in onze eeuw dragen,- de Leets en de Loet -.stro- men op een bepaald punt vrij dicht naast elekaar;daar tussen wordt een verbinding gegraven die het uitgangs punt gaat vormen voor de stelselma tige ontginning van het terrein ten n, wjc IV„W. zuiden daarvan (afb.S).Precies na jneran !)c ccrsfc 120 hu run Je an/u. H! (i t n r n i: V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 10