OVER DE BOERENBEVOLKING !N SCHAGEN EN OMGEVING 6 Hoe de verdeling van de landbouwgronden in heel vroeger eeuwen is ge weest,daar is weinig over bekend.Wei- weten we dat de mensen voor de grote overstromingen in de &de eeuw hoofdzakelijk leefden van jach en \isoe— rij met wat kleinschalige landbouw. Toen na 800 de bevolking achter kleine dijkjes en op de terpen langzaam begon tos te nlïnen,waren er niet veel bossen meer,leverde de jacht niet veel meer op en moest men dus zelf wel vee fokken om vlees -e nebben. Het vee dat gefokt werd voor de slacht moest bij de consumenten terecht komen Sr begon geld in omloop te komen en gaandeweg ontstonden er plaatsen waar het vee en andere landbouwprodukten verhandeld werden.Over die plaatsen is pas wat bekend geworden toen de markten geordend werden en de edele heren die toen de macht uitoefenden marktrecht verleenden.Die markten waren naar alle waarschijnlijkheid dus ai lang voo.t he t verlenen van die rechten ontstaan,maar werden door het velenevan het marktrecht gelegaliseerd De ooorters van de stede Niedorp en de stede hinkel waren bij ne ver krijgen van het "Stederecht" in 7445 gerechtigd binnen Winkel elke don derdag een weekmarkt en 2' maal per jaar een .jaarmarkt te houd en.De jaar markten duurden 6 dagen achtereen en trokken veel "coopluyden" aan uit de wijde omgeving.De eerste jaarmarkt werd gehouden op 3 dagen vóór en 3 dagen na St.Adofsdag (d.i. 29 augustus)terwijl de tweede jaarmarkt 3 dagen vóór en 3 dagen na St.Yictorsdag (d.i. 10 oktober) plaats vond. Op 10 februari 1463 werd door Willem,Heer van Schagen,marktrecht ver leend aan de Stede Schagen.Dit betekende 2 vrije jaarmarkten,2 paarden markten en iedere donderdag weekmarkt.De weekmarkt heeft zich in Schagen kunnen handhaven en verder ontwikkelen,maar de jaarmarkt tijdens de 4ermis in juni en de najaarsmarkt in november zijn verdwenen.De markt in Schagen wordt nog steeds gehouden op het plein bij de kerk,Op oude kaar ten staat ten noorden van de kerk ook nog een vismarkt.De benodigde vis werd aangevoerd met schuitjes via het water van de Loet en het Tfoord. Over de namen van de boeren die in vroeger eeuwen de markt bezochten,is erg weinig bekend. Yoor 1800 waren er nog erg weinig familie-namen.Men kreeg bij de doop een voornaam en als achternaam werd de voornaam van de vaden genoemd.Als er meer mensen waren met dezelfde namen,werd de voornaam van de moeder er ook nog bij geneemd.Men kreeg danïCees van Gert,Piet van Klaas,Hannes

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 8