VAN HET BESTUUR In öez.9 rubriek zult U steeds mededelingen van het bestuur aantref fen, zoals belangrijke data,berichten,enz.maar ook verzoeken. x Bij het verenigingsblad zijn de volgende bijlagen gevoegd: 1. Ledenlijst. 2. Ontwerp statuten en huishoudelijk reglement. 3. Een inschrijf/enquêteformulier. In geval TT een van de bijlagen mist of een extra inschrijf/ enquêteformulier wenst,kunt U kontakt opnemen met het secretariaat. x ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 6 maart a.s.,aanvang 19.45 uur in "Het Oude Slot",Markt 21 te Schagen. Agenda: 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Statuten en huishoudelijk reglement (zie bijgevoegd ontwerp). 4. Verkiezing bestuur. 5. Vorming werkgroepen. 6Rondvraag 7. Sluiting. Na de pauze zal de heer Biederik een lezing met dia's houden, getiteld:"De ontstaansgeschiedenis van de Noordkopï -Toelichting bij agendapunt 4: Voor het te vormen bestuur van de Historische Vereniging Schagen e hebben zich de volgende personen - die thans reeds allen als voorlopig bestuurslid fungeren - kandidaat gesteld (in alfabe tische volgorde):J.van Beusekom,J.P.KLaauw,mevr.N.Dekker-Loer, F.Diederik,mevr.M.Doekes,K.Gielen,J.de Jong,A.Kapitein,A.Pijper, F.Timmer en H.C.var, der Wal. Mevr.K.Doekes wordt voorgedragen als voorzitter. Leden kunnen tot een termijn van 3 dagen voor de algemene leden vergadering van 6 maart '936 kandidaten indienen voor een bestuurs funktie bij het secretariaat. -Toelichting bij agendapunt 5 Er zal verslag worden gedaan over de stand van zaken met betrek king tot de vorming van werkgroepen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 5