KAKbLb - REDACTIE J I - o o +j we?;r rd 0i1 ks yop0^x^xri^sld-lstci vbjq <5.0 HISTORISCHS TERBNIGING SCKAGEH S.0. Jaargang 1986 SECF^ETAR AAï J.P.Blaauw 3urghornerweg 10 174-2 HA SCHAGBN tel. 02240 - 98327 CONTRIBUTIE 30,per jaar, huisgenootleden ■f -c o j o te storten op bankrekeringnr 35.73.04.756 t.n.v. Hlst.VerSchagen e.o» FTimmer COPY te" zenden aan F jjJxrnxns x* Doornenhof 21 1741 ZB SCHAGSN tel. 02240 - 15261 Beste mensen. Voor jullie ligt ons eerste verenigings blad. We zijn daar als voorlopig bestuur nogal trots op,Onze dank gaat dan ook naar de man die deze klus op zich heeft genomen,de heer F.TimmerAan het laten verschijnen van zo'n blad gaat een heleboel werk vooraf,waar de meeste mensen geen vreet van hebben en we zijn blij dat we iemand in ons midden hebben die dit werk wil en kan doen. Zoals jullie ook in dit blad kunnen lezen houden we op donderdag 6 maart a.s. onze eerste ledenvergadering. Daarin zullen voor de pauze de statuten en het huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Geen opwindende kost,maar noodzakelijk om een echte vereniging te worden. Ben agendapunt is de verkiezing van het eerste bestuur.Voor het vervullen van een bestuurs- funktie heeft zich een aantal mensen gemeld en deze worden nu voorgedragen om het eerste bestuur te gaan vormen,Zeker het eerste jaar zal er veel werk verricht moeten worden en het is daarom verheugend dat we met een voltallige ploeg kunnen beginnenthet werk kan op deze manier onder veel mensen verdeeld worden.Wij hopen dan ook dat de vergadering zich met deze voordracht kan verenigen. Na de pauze zal de heer Diederik een lezing

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 3