17 8, Coröfunke en Diederik 1984. 9. Er valt in deze jaren een piek te zien in de vondsten,met name de munten.Zo werd zelfs een al meer dan tweehonderd jaar eerder verlaten castellum te Yelsen (tijdelijk) weer gebruikt (Yons 1'977), 10Brand t 1983 11. Zowel bij de IPP-opgraving in 1978 als 1983/4,werd een prachtig gedraaide poot van een (waarschijnlijk geïmporteerd) krukje of stoeltje gevonden (Mondelinge mededeling L.Therkorn,IPP) 12. Ontleend aan M.Seeman die in 1983 een onderzoek heeft verricht naar de faunaresten in een inheemse nederzetting te Schagen. 13. Diederik 1981afb.20. 14. Diederik 108l,afb.l6. 15» Diederik 1981,afb.16. Literatuur Brand t,R.'.V.1983.De archeologie van de Zaanstreek.Westerheem XXXII, p.120-137. Bregman,J.1965.Schagen door de eeuwen heen.Wormerveer Cordfunke,E.H^P. en F.Diederik,1984.Schagen:ijzerwinning in de Romeinse tijd met behulp van steenkool.Westerheem XXXIII, p.5-10. Diederik,?.1981.Lagedijk,een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd te Schagen.Westerheem XXX,p.220-245. Schermer,A. en Jh.Westra, 1978.0ud-Warmenhuizer- op terpen.WFON 45, p.208-230. Vons,P.,1977.The identification of heaviiy corrodeö. Roman Coins found at Velsen^An atempt at a closer dating of the early Roman settlement "Yelsen I",BR03 27,p.139-163. Aoltering,P.J97o.Archeologische Kroniek van Noord—Holland over 1975.Holland 8,p.235-261» Woltering,P.J.,1977 als boven,over 1976.Holland 9,p. 136-211. Woltering,P.J.,1978 als boven,over 1977.Holland 1C,p.250-276. Woltering,P.J.1979 als boven,over 1978.Hólland 1l,p.242-273. Woltering,P.J.,1980 als boven,over 1979.Holland 12,p.230-257. Woltering,?. J.1981 a„ls boven,over 1980.Holland 13,p.201-229. Woltering,P.J.1982 als boven,over 1981.Holland 14,p.193-228. Woltering,P.J.1983 als boven,over 1982.Holland 15,p.199-239. Woltering,P.J.1984 als boven,over 1983.Hólland 16. Gebruikte afkortingen 3R0_o Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheiökundiv Bodemonderzoek. WPON West Prieslands Oud en Nieuw,jaarbundel van het Historisch Genootschap Oud West ?rieslan.d. (wordt vervolgd) P.Diederik.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 21