16 Ben enkele keer werd een kalf of een koe geslacht,waaraan men zich on getwijfeld te goed zal hebben gedaan.Hoewel de koeien in die tijd klei ne dieren waren met een schofthoogte van ongeveer één meter tien,zal er toch een behoorlijke hoeveelheid vlees zijn overgebleven.Zeer waarschijn lijk heeft men dit vlees ingemaakt.Nauwmondige potten met een vrij dikke wand,meestal voorzien van twee oren,komen voor dit doel het meest in aanmerkingIs het toeval dat juist deze potten vaak compleet worden terug gevonden? Yoor de aanvulling van het menu is er gejaagd en gevist,maar deze bezig heden spelen in het dagelijks leven van de inheemse bevolking een zeer kleine rol. Het is niet te verwonderen dat deze eenvoudig levende lieden met grote ogen hebben staan kijken naar "echte" Romeinse produkten die zoveel kunst zinniger uitgevoerd waren dan hun eigen gemaakte spullen.Door het ver handelen van inheemse produkten kwam men ook in het bezit van menig Ro meins "import-stuk". Sr is nog te weinig onderzoek gedaan naar de nederzettingen uit deze periode om iets zinnigs te zeggen over de sociale verhoudingen.Door het sterk varieren van de hoeveelheid Romeinse produkten per nederzetting lijkt het vrij zeker dat daarmee ook het aanzien (en een zekere macht?) van de ere en de andere nederzetting varieerde. Voor zover bekend is er in het gebied van de Schagerkogge nimmer een voorwerp aangetroffen dat op enigerlei wijze in verband gebracht zou kun nen worden met religie of cultus.Stellig zullen er lokale heiligdommen geweest zijn waar men de goden aanbad,maar zolang dergelijke plekken niet gevonden zijn,lijkt het verstandiger niet te speculeren over de inhoud van de religie van de inheemse bevolking uit de Romeinse tijd in de kop van Koord-Holland Koten 1. Bregman 1965. 2. Woltering,Archeologische Kroniek van Noord-Holland 1976 t/m 1984. 3. Schermer 1976. 4. Woltering 1932. 5. Woltering 1980. o. nr is zel..s transport waar te nemen in de lokaal vervaardigde keramiek. De op afb.3 afgebeelde inheemse pot van het "Eddelak"-type is vervaar digd. in Noordoost-Nederland.De pot werd gevonden in een oude waterput bij de inheems-Romeinse nederzetting "Muggenburg" ten zuiden van Scha- gen.De pot heeft de eigenschap om,als er een touw door één van de oren is gedaan,zich al vollopend met water,op te richten,zodat hij voor het putten van water zeer geschikt is. 7. Diederik 1981,p.239.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 20