11 olekken.waar beken en kreken door het veenland lopen is het wat la ger .Het geheel wordt overgroeid door heidegrassen en struiken.Arche ologisch gezien zijn we aangeland in de Ijzertijd,de periode waarin de mens voor gebruiksvoorwerpen,zoals bijlen,het brons heeft vervan gen door het hardere ijzer.Dat in de eeuwen vóór de jaartelling het gebied van de Schagerkogge zeer sporadisch werd bewoond blijkt w-eluit het feit dat nu (1985) r.og -naar één nederzetting is teruggevonden. Deze woonplaats,bij Haringhuizen,is niet onderzochtmaar er is wel schervenmateriaal dat door bewerking van het land aan de oppervlakte kwamverzameld 5 Opmerkelijk verschil met het aardewerk uit de eerste eeuwen na de jaartelling is,dat in de Ijzertijd het aardewerk veel vaker van een versieringsmotief wordt voorzien.Met name enkele lijnen die direct onder de randen van de petten werden aangebracht,"streepband" ver siering genoemdzijn tot enkele tientallen jaren na het begin van de jaartelling een geliefd motief. Romeinse tijd Hoewel er voer de volkeren die r.iet direct met de Romeinen te maken krijgen,in hun leefwijze weinig of niets verandert,duiden we de eerste eeuwen van de jaartelling gemakshalve toch maar aan als de Romeinse tijd.Het is niet geheel uitgesloten dat in de eerste helft van de 1ste eeuw er een enkele keer Romeinse legioenen door het Friese gebied getrokken zijn om het voornemen van keizer Augustus (27 v.Chr.-14 n.Chr.) de noordgrens van het Imperium Romanum te verleggen van de Rijn naar de Slbe gestalte te geven.Ha 47 n.Chr. werd dit pogen definitief opgegeven en werden de legioenen teruggetrokken achter de (oude) Rijn. De inheemse bevolking zal deze soldaten niet direct als vrienden hebben gezien;laat staan dat ze stond te popelen om er handel mee te drijven.Overblijfselen var. door de Romeinen in de 1ste eeuw mee gebrachte goed erenzoals aardewerk,zijn in het gebied van de Schager kogge (nog) niet gevonden.Bovendien is het zo,dat aanwijzingen voer bewoning in de 1ste eeuw zich niet bepaald opstapelenzo is er in een inheems-Romeinse nederzetting nimmer een scherf met het eerder genoemde streepband-motief gevonden. In de 2de eeuw echter,is er al sprake van een zeker handelsverkeer, waardoor prod.ukten zoals die door de bevolking ten zuiden van de Romeinse grens worden gebruikt ook in deze streken terechtkomen.Met name zijn de betere soorten aardewerk,zoals d.e vaak prachtig ver-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 15