10 Prehistorie Rond 2500 v.Chr. is,door ops!ibbing,het gebied van het huidige West- Friesland zó hoog tonen te liggen dat het voor bewoning geschikt is ge- worden.Vooral de vorming var het oerduin langs de kust,de zogenaamde strandwallen,heeft daar sterk toe bijgedragenachter deze strandwallen wordt het water langzamerhand zoet en raker, uitgestrekte delen van West- Friesland begroeid.Vooral op de flanken van oude rivierbeddingen strijkt de neolitische mens neer on te jagen,te vissen en om zijn akker te be werken en wordt er op bescheiden wijze vee gehouden.Pas enkele jaren geleden werd ten oosten van Xolhorn een nederzettingsterrein uit de zo genaamde "stancvcetbeker"-perioce teruggevonden (2).Deze r.aam is ontleend aan de vorm van het gebruikte aardewerk,dat een duidelijke standvoet heeft. In recenter jaren zijn in de buurt var. deze nederzetting meerdere bewoonde plekken uit dezelfde periode vastge steld .Hét gebruik van metaal was deze vroegste bewoners van onze streken nog niet bekend men gebruikte gereedschap van bot of steen.Dit laatste materiaal is praktisch onvergankelijk en wordt derhalve nog we?, eens bij het bewerken van het land teruggevonden.Met name zijn er stenen bijlen bekend uit Kieuwe Niedorp (3) en Zijdewind (£)(afb.2). In deze twee laatste plaatsen werden tot op heden geen nederzettingen ont dekt, waarbij moet worden opgemerkt dat het heel wel mogelijk is dat die ook nimmer zullen worden teruggevonden, doordat het woonniveau uit die tijd door overstromir.g(en) is verdwenen. Rond >000 v.Chr. stijgt de zeespiegel dusdanig dat in het gebied van de Schagerkogge zeker geen bewoning mogelijk was.Het is zelfs waarschijnlijk dat de mens ax veel eerder uit deze streken is weggetrokken.In het nu ontstane gebied van poelen en plassen,groeien riet en zegge waarvan de afgestorven delen het begir zijn van veengroei. Rond 500 v.Chr. ligt dit veendek al zo hoog dat opnieuw mensen naar deze streken toe komen .Dit veengebied is zeker r.iet geheel vlak: op sommige plaatsen is de veengroei groot en ontstaan er dikke veenkussensop andere

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 14