lili-fflifslli. Ouder Liefde Itt Kséi aJufei Vrijdag, 26 Maart a- s., de Zonen van den Landman/ Onders-taar. "e advertentie - afkomstig uit de SCHAG3R COURANT van 18 maart 1886 geeft niet alleen een idee van de winter van dat 1aarmaar ook van de noodzake-ijke liefdadigheid die dxe winter met zich meebracht. w. kloeke; 3 Ten voordode van eenige Vader» en j Moeders van de talrijkste gezinnen, die nog I zonder werk zijn, in dezen strengen en lang duriger Winter, teneinde diegene nog eenige steun te verschaffen door bet uitreiken van. Spijs, waarvoor de Heer W. H AI1X. toonecl- Directeur te Alkmaar, ns aftrek der onver- nrijdelijke kosten (die zeer laag berekend zijn) met welwillende^ medewerking der IEï*IF~ mOX3le->Kapel alhier, zlcb bereid ver klaart ora op L met zijn Gezelschap is bet Tooneel-Lokaal Tan CQRNs. KOS Pz. op te voeren: - OF Tooneelspel in drie afdeclingen. !ffot siot: Kluchtspel met Zang in één bedrijf. Tafereel uit 1707. Eczte lijst hiervoor ter inleekening zal aan de Burgers teerder, aangeboden, en ligt aan het Lokaal. Prijzen der plaatsenEerste Rang f 0.99. Tweede 0.49. Besproken plaatsen a 10 ceDts extra. Aanvang ure. De Commissie reept voor dit doel uwe mede werking in. es twijfelt niet of hare pogingen tot I leniging van den nood der hulpbehoefende zullen door ruime deelneming ondersteund worden. Namens de Commissie, Dr. J. ENSING. C. J. PLOMP.'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 12