Verslag Lezing Geen soldaat kan de polder regeren Rein Kooien Historisch Genootschap Wieringermeer Maar al klettert zijn laars op een rots, hij weet niets van de Hollandse trots! Wat wij weten kan hij ons niet leren: Geen soldaat kan de polder regeren. (Jan Kruisinga alias Christiaan Terpstra.) Na twee keer uitstellen kon op 2 oktober 2021 deze lezing wel doorgaan. Het onderwerp was het wel en wee van de Noord-Hollandse waterschappen in oorlogstijd. Thea en Jan de Roos publiceerden in 2019 het boek Geen soldaat kan de polder regeren. De Wie ringermeer is in dit boek royaal bedeeld. Secre taris Roelie Schiere opende de bijeenkomst met een woord van welkom en de laatste strofe van het gedicht waarmee het boek opent: Onderschat tot nu toe is de giganti sche verstoring in de kustgebieden door o.a. de bouw van de Atlantikwall. Dergelijke ingrepen verstoorden de kleinere waterschappen grondig. Daardoor en ook door de steeds grote wordende invloed van de NSB-politici werden nieuwe benoemingen vaker gegund aan bezetterssympathisan- ten. Dijkgraaf Ovinge van de Wieringermeer bleef op zijn post. De zorg om het onderwater zetten van de polder moesten hij en alle pol- der-bewoners volgens de bezetter maar uit het hoofd zetten: ‘Sie brauchen keine angst zu haben’. De roep van Ovinge om hulp werd door alles en iedereen, ook door dijkgraaf A.F. Kamp van het Noorderkwartier, genegeerd. 17 april 1945 liet zien dat we verloren waren. Jan de Roos vervolgde met een verhaal over en kele Wieringermeerders in die oorlogsdagen. En over de zuiveringen nadien. Ook water- schapbesturen werden achteraf beoordeeld op hun handelwijze. De Commissie Koelma boog zich over 81 gemelde gevallen. Uiteindelijk wer den drie dijkgraven, 28 heemraden en zes in gelanden ontslagen. Verder besprak hij de han del en wandel van enkele NSB-aanhangers en hun wandaden; Jan en Aris Saal, Oege Venema en Abe Steiginga. Daarna was er tijd voor vra gen. Roelie beëindigde de bijeenkomst met een dankwoordje en overhandigde de sprekers een aandenken aan de Wieringermeer. Thea vertelde voor de pauze over de geschiede nis van de 323 waterschappen die Noord-Hol- land ooit telde, nu verenigd in welgeteld 2 hoog heemraadschappen, Hollands Noorderkwartier en Rijnland. Zij liet zien dat die versnippering indertijd door de bezetter nogal moeilijk in hun verlangde strakke regime te passen viel. De lo kale bestuurders wisten als geen ander hoe de situatie in hun eigen gebied was, hun taken wa ren niet politiek gericht. Zij konden veelal op hun post blijven. Gemaal Leemans, circa 1940. RAA/FO3021893 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 60