Beste Anita, Straatnamenrubriek: Dr. Sicco Mansholtstraat Vork - prikken in de voedselketen, 27 februari 2021. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90 Centrum Agrarische Geschiedenis. Familiearchief Mansholt. In het gezin waren 2 zonen en 2 dochters. Oort sprak Sicco Leendert Mansholt de bijna profetische woerden: 'nooit meer honger'. Voor Nederland en Europa werd zijn landbouwhervorming een overdonderend succes (volgens sommigen, en in zekere mate hijzelf ook. te succesvol). Sinds Mansholt hoeft echter geen West-Europeaan meer honger te lijden. Wereldwijd is dit nog lang niel gelukt. Sterker nog, terwijl in onze verkiezingsstrijd de krimp in de Nederlandse landbouw - en daarmee een verminderde voedselproductie een thema is - komt voedselzekerheid wereldwijd steeds hoger op de politieke agenda. Volgens de Global Food voor Europese integratie tot mid den jaren zestig de wind mee. Daarna ging het bergafwaarts. De Franse president De Gaul le had geen zin in meer Euro pa. Mansholts pleidooien voor schaalvergroting met passende sanering viel verkeerd. Hij joeg grote groepen boeren tegen zich in het harnas, hij werd zelfs per soonlijk bedreigd. In maart 1971 werd een uitgeklede versie van zijn moderniseringsplan aan vaard. In de straten van Brussel woedde een veldslag tussen boe ren en de Belgische rijkswacht. Daarbij viel één dode en raakten honderd mensen gewond. Mister Europe Zijn tegenstanders zagen die ‘overtuigd Euro pees federalist’ Mansholt graag vertrekken. Na goedkeuring van het verdrag van Rome in 1957, werd Sicco Mansholt de eerste Landbouwcom missaris in Brussel. Zijn boerderij Fletum moest hij opgeven. Berucht was zijn uithoudingsver mogen tijdens ellenlange, nachtelijke vergade ringen. Op een vraag hoe hij zich ontspande en het hoofd koel hield antwoordde Mansholt: ‘Op mijn boot of in een oude stoel’, verwijzend naar het schip dat hij zelf bouwde en de werkplaats waar hij zich terugtrok in zijn vrije tijd. Mansholt bouwde in de jaren zestig op een lap rotsachtige grond op Sardinië, samen met Henny en de jongste kinderen in een aantal zomervakanties een prachtig zomerhuis. ‘Mister Europe’ had met zijn landbouw-politiek als motor Crisis Twijfels over de koers mondden uit in een diepe persoonlijke cri sis en een gevaarlijk hoge bloed druk. Op Sardinië herstelde hij van de vermoeienissen. Mans holt las een concept van het rapport Grenzen aan de groei, waarmee de Club van Rome een jaar later, in 1972 in de openbaarheid kwam. Mansholt was geraakt. Hij zag in dat zijn be leid van modernisering en rationalisering was ontspoord en bepleitte vanaf 1972 een radicale koerswijziging in het landbouw- en milieube leid. In die periode raakte hij in Brussel verzeild in een affaire met de veertig jaar jongere, Duitse stagiaire Petra Kelly. Hij was zeer onder de in druk van haar scherpe geest, zag in haar een ge-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 30