Notulen jaarvergadering van woensdag 22 september 2021 verlenen. Mevr. M. Roos - Van Riel zal het aftredend lid mevr. Bischoff Tulleken opvolgen. inbreng. Hij wenst 10. Pauze Gedurende de pauze is (koffie/thee) zijn voor oplossing. opslagruimte voor grote foto’s op de Beeldbank. die instructie kan geven aan ons wel 6. Bespreking en vaststelling begroting 2022 Er zijn wat vragen over de gemeentelijke subsidie (die we jaarlijks ontvangen); voorwaarden voor een bijdrage uit het Boekenfonds. Enkele leden geven aan dat er behoefte is de (concept) notulen, het jaarverslag en het financiële jaarverslag vóór de jaarvergadering op de website te kunnen lezen. Het bestuur zal deze aanbeveling overwegen. 9. Rondvraag Dhr. Rein Koolen meldt dat FilmToen weer van start gaat met 3 zaterdagen in het najaar. Mevr. Trudy van Vilsteren zou graag kort voor de leden-/jaarvergadering een herinnering ontvangen. Via de mailadressen van leden is het mogelijk berichtje te sturen. Mevr. Anita Blijdorp meldt dat gem. Hollands Kroon is gestart met inloopavonden Omgevingsvisie 2040. Bestuur heeft geen uitnodiging ontvangen. Saskia Denneman vraagt naar de reden van vermelding pri- véadressen in de Kroniek. Let op privacy! Bestuur zoekt naar een Dhr. Jan Wouts vraagt de vergadering of zij uit willen kijken naar objecten. Mevr. Anita Blijdorp vraagt hoe het staat met invoeren van Gert Jan van Leijdenr de afspraak met degene die het systeem kent en nieuwe vrijwilligers is in de maak. 8. Nieuw beleidsplan Dhr. Cees Kooy neemt het woord. Het huidige beleidsplan moet herzien worden. Op 24 juni jl. werd een brainstormsessie gehouden met een aantal leden. “Hoe zien wij de toekomst van het Genootschap?” De eerste ideeën zijn ook voeding voor een enquête, die zal worden voor gelegd aan alle leden. Saskia Denneman wil ons daarmee helpen. De enquête is voor leden als papieren versie of digitaal (via de website) in te vullen. Zie de bijlage bij deze Kroniek. We hopen in het 2de kwartaal 2022 een concept beleidsplan te hebben. 7. Bestuursverkiezing Mevr. R. Miedema en mevr. A. Ouwehand hebben aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode. Dhr. H. Roelofsen legde eind 2020 zijn functie neer. Fred de Vries bedankt beide dames voor hun inzet. Ook zijn er lovende woorden en dank voor de jarenlange inzet van secretaris H. Roelofsen. Allen ontvangen een cadeaubon en een bloeme tje. Mevr. R. Miedema geeft haar voorzittershamer door aan de vicevoorzitter. Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur voor: Mevr. S. (Sandra) van Oers-Smit, Dhr. J. (Jan) Wouts en Mevr. R. (Roelie) Schiere-Zuidema. Een applaus uit de zaal bevestigde deze verkiezing van nieuwe bestuursleden. 11. Film over het barakkenkamp Sluis 1 in Slootdorp Na wat opstartproblemen kan iedereen genieten van de film. Na afloop bedankt Cees Kooy alle mensen die geholpen hebben deze film te realiseren. De geïnterviewden, Windfonds Wieringermeer, dhr. R. Koops in het bijzonder. er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. De consumpties rekening van het Genootschap. 12. Sluiting De vicevoorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en thuis. De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 17