Notulen jaarvergadering van woensdag 22 september 2021 omgeko- Historisch Genootschap Wieringermeer Roelie Schiere, secretaris Locatie: De Cultuurschuur te Wieringerwerf 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 25 februari 2020 Daar de vergadering geen op- of aanmerkingen heeft op de notulen, zoals deze gepubliceerd zijn in de Kroniek nummer 85 worden deze goedgekeurd en ondertekend. 4. Jaarverslag penningmeester De penningmeester bespreekt uitvoerig de financiële zaken over 2020. We eindigden met een positief saldo van 1.172,-- euro. Bekijk ook de pagina’s Financieel jaarverslag. 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid Mevr. D. Bischoff Tulleken en mevr. W. Zwart hebben de kascontrole over 2020 uitgevoerd. Zij vragen - door beider afwezigheid - schriftelijk aan de vergadering het bestuur decharge te 1. Opening door de vice-voorzitter Vicevoorzitter Fred de Vries heet iedereen van harte welkom. Anderhalf jaar geleden hielden we de laatste jaarvergadering, op 25 februari 2020. Hij spreekt zijn dank uit naar alle vrijwilligers die ondanks de moeilijke tijd toch steeds hun betrokkenheid en inbreng tonen. Zoals in 2021 de nieuwe tentoonstelling Zwevende daken. In de vitrinekasten de expositie Verandering in foto’s, Wieringermeer Toen en Nu. De Kroniek is al die tijd volgens schema gemaakt en keurig op tijd bezorgd. De gastheren en -dames waren weer present. De archiefdames, de ledenadministratie, digitaliseergroep: iedereen draagt zijn steentje bij. Bedankt!! Dhr. De Vries vraagt hij een minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wat is er de afgelopen tijd zoal gebeurd en wat staat er nog te gebeuren, een selectie: - Het Genootschap heeft zich aangesloten bij het Cultuur Platform Hollands Kroon. - De plaquette aan de buitenmuur van de voormalige basisschool De Meertuin, voorheen de lage re landbouwschool is verwijderd en toegevoegd aan onze collectie. - Sportcampus Wieringerwerf vraagt medewerking om de historie van de Wieringermeer daar een permanente plek te geven. - 2 oktober 2021 lezing door Thea en Jan de Roos, ‘Geen soldaat kan de polder regeren’. - 6 oktober 2021: opening namenmonument bij het Joods Werkdorp. - 9 oktober 2021, bij kruising Schagerweg-Molenweg onthulling herdenkingspaal voor men geallieerde vliegeniers WOII. - U kunt stemmen op het Genootschap in de actie Rabobank Clubsupport (Noordkop). 3. Jaarverslag secretaris Het ledenaantal ging van 1075 (eind 2019) naar 1060 (eind 2020). Het jaarverslag wordt voor gelezen. In januari 2020 was een themamiddag over Sport. Vanwege coronaperikelen zijn ac tiviteiten gecanceld of verplaatst. Het naambord Catrinus Doumaplein en monument voor ver zetsmensen werd alsnog op 6 juni 2020 onthuld. Ook ging het plan van dhr. Jeff Kerkckhoffs in uitvoering: bij ‘de Wielen’ is nu een fraai uitkijk- en belevingspunt. Het Genootschap verzorgde de panelen met historische informatie. De tentoonstelling Bevrijding en 75 vrijheid werd alsnog geopend. Met dank aan alle vrijwilligers! 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 16