Jaarverslag 2020 weest (op momenten dat het Genootschap wel open mocht zijn). De tentoonstelling ‘Sport greep me’ in de vitrine kasten in de gang bleef eveneens langer staan. Vele andere activiteiten die op stapel stonden, konden helaas geen doorgang vinden. Kroniek In de Kroniek, die vanaf 2020 met een omslag in kleur verschijnt, stonden weer vele items en mooie verhalen. We krijgen regelmatig positie ve reacties over onze Kroniek. Dit zowel over de mooie vormgeving, alsook over de items die aan de orde komen. In 2020 verschenen de num mers 85 (met op de cover het nieuwe monument ‘Gat van de dijk’), nummer 86 (met op de cover een wandkleed over de polder), en nummer 87 (met op de cover een linosnede van kunstenares Aleid Mansholt). Wielenplan Na een stroeve start is het door dhr. J. Kerck- hoffs indertijd ingediende plan voor een nieuw monument bij het Gat van de dijk gerealiseerd. De officiële opening vond, in beperkte kring, plaats op 17 april, exact 75 jaar na de onderwa- terzetting. Er is bij ‘de Wielen’ een fraai uitkijk en belevingspunt gerealiseerd met informatie panelen; en het ‘oude’ monument is verplaatst en opgeknapt. Schenkingen Het Genootschap heeft in 2020 weer diverse schenkingen mogen ontvangen. Zoals cheques van de Rabobank en van het Windpark Wierin- germeer. Aan verhuurder stichting De Cultuur- schuur is een groot bedrag geschonken voor het vernieuwen van het klimaatsysteem in de archiefruimte. Als huurder profiteert het Ge nootschap hiervan. Alle gulle gevers hartelijk dank voor jullie bijdragen. De Belastingdienst heeft het Historisch Genootschap aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, we zijn een culturele ANBI. Daardoor is een extra gif tenaftrek in bepaalde omstandigheden moge lijk. Voor vragen kunt u, vrijblijvend, terecht bij onze penningmeester dhr. J. (Johan) Bos. Ook op onze website is informatie te vinden. Zie: wieringermeer.nl/anbi-steun-ons/ Herdenkingsstenen Joods Werkdorp De fundamenten voor plaatsen van de bijna 200 namen en ‘herdenkingsstenen’ waren gelegd. Bij de reeds bestaande zuil en plaquette. Het plaatsen van de herdenkingsstenen en de offi ciële onthulling werd uitgesteld tot nader order. Barakken Slootdorp Zoals bekend, zullen de oude barakken in Sloot dorp over enige tijd verdwijnen. Deze zijn daar indertijd geplaatst, om arbeiders te herbergen, die meehielpen aan de wederop bouw van onze polder na de onderwaterzetting. Het Genootschap heeft zich ingezet om de ge schiedenis daarvan vast te leggen en om een deel van de barakken te behouden. Via het verza melen van verhalen en het maken van een film willen we deze geschiedenis levend houden. In 2020 is een gedeelte van deze film opgenomen, hopelijk de rest in 2021. Website en facebook De naam van onze website is in 2020 gewijzigd in: www.wieringermeer.nl Op de site staan items en verhalen, én onze actuele berichten. In 2018 zijn we van start ge gaan met facebook en sinds 2019 ook zichtbaar op instagram. Themamiddag Op zaterdag 18 januari werd in het Genoot- schapshuis een themamiddag gehouden. Het thema hierbij was getiteld: “Sport”. Tentoonstellingen/Activiteiten Door de coronamaatregelen en de gedwongen sluitingen is de tentoonstelling over 75 Jaar be vrijding en vrijheid het hele jaar 2020 te zien ge- Monument C.Douma Op 6 juni is in Slootdorp een naambord Catri- nus Doumaplein en het monument voor ver zetsmensen onthuld. 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 12