Uitnodiging Jaarvergadering Gered van de sloop in Slootdorp Foto: Ina Hoogenbosch-Glas Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op: Woensdag 2 maart 2022 om 20.00 uur. Locatie: De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf. De stukken kunt u, één week voor de vergadering, inzien op www.wieringermeer.nl Namens het bestuur, R. Schiere-Zuidema (secretaris) Aan Langeweg 89 is onlangs het gebouw gesloopt dat 73 jaar onderdak bood aan diverse scholen. Aan de buitenmuur hing een plaquette. Deze is met toestemming van gemeente Hollands Kroon voorzichtig verwijderd (zie pagina 9.) Wie heeft deze steengravure gemaakt? door: De steengravure is gemaakt door Marijke Visser uit Bergen. Vervolgen met: Heeft u een suggestie voor een goede bestemming? Reacties naar bestuur of redactie. Het bestuur stelt bestuurslid Dhr. J. Wouts voor als voorzitter. 8. Beleidsplan, stand van zaken. 9. Rondvraag. 10. -Pauze- 11. Spreker: bij het ter perse gaan van deze Kroniek was nog geen naam bekend. Via digitale nieuwsbrief, website en sociale media brengen we u tijdig op de hoogte. 12. Sluiting. Agenda: 1. Opening door de vicevoorzitter. 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 22 september 2021. 3. Jaarverslag secretaris. 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid. 6. Bespreking en vaststelling begroting 2023. 7. Wijziging in het bestuur. De functie van voor zitter is vacant. De gezamenlijke landbouworganisaties stichtten in 1946 een lagere land- en tuinbouwschool. Deze betrok in 1948 de nieuwe leslokalen en praktijkruimtes. Het onderwijs veran derde, het leerlingaantal daalde, de school sloot in augustus 1971. De gemeente werd nu eigenaar, de RK Schoolvereni ging Wieringermeer opende de lagere school ‘Pius X’. Ook de bibliotheek trok in het pand. Na een fusie met de open bare Prinses Margrietschool kreeg het de naam ‘Regenboog- school’. Nog een fusie volgde, met Chr. Nat. School ‘De Zaai er’. De naam veranderde in basisschool, peuterschool en BSO ‘De Meertuin’. Zomer 2021 verhuisde het onderwijs naar een nieuw gebouw aan de Beatrixlaan. Wat overbleef is de plaquette, door Tobias de Jong gered van de sloop. Mededelingen en aankondigingen 29ste jaargang 2021/3 nummer 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2021 | | pagina 10