Officiële opening Lelypark Volksonderwijs Wieringemeer nam afscheid van de hr. Kroeze Bliksemimstag heer Schipper gsrsdderd 12 1/2 ja®3- praktijk- ©mderwys Mïeuwben©emd schoolhoofd H@©ab™©Ë Veel goede woorden en prachtige geschenken »Syfeii®ysFi dl® „Oostwaardhoevef Wieringermeerbode 1966 KIJKSGOEDKEXTEÏNG VÓÓR NIEUWE ILL.O.-SCHOOL In een gecombineerde vergade ring namen de Vereniging voor Nederlands Volksonderwijs in;,do Wierhigermeer en de Vereniging Volksonderwijs, afdeling Wicrin- germeer, vrijdagavond afscheid van de heer K, iïr Kroeze, die vaaw af de oprichting gedurende meer dan zestien jaar zich zeer verdién- stelflk heeft gemaakt voor het Volksonderwij s. De heer G. H. Bremer deed dit aan hefc einde van de avond; op zeer originele wijze door de heer Kroeze in rijmvorm toe te spre- ken.w u Do heer A. Baron uit tïlootdorp werd in de plaats van de aftreden de heer Kroeze gekozen tot voor zitter van Volksonderwijs. De heer Baron, die dankte voor het ver trouwen in hem gestold, zag zijn positie meer als een zich inzetten voor hot. belang van do school 011 het kin dj dan als voorzitter. Hij was er van overtuigd in zijn stre ven te zullen slagen, gesteund als hij zich wist door dc heer Kroeze, het schoolbestuur en het onder wij zend personeel. Hot korte, maar hevige onweer, dat maandagavond omstreeks zes uur boven Middenjtncer woedde, ging vergezeld van hevige slagre gens, waardoor de Brugstraat, waar hi de afvoer sinds maanden ondeugdelijk is, voor een groot ge deelte blank kwam te staan. Daar bleef het niet bij. Krakend sloeg de bliksem in een boom voor het pand van melk handelaar Kep- pol in de Torenstraat. De boom werd vrijwel in tweeën gespletén. Doer do luchtdruk ging oen rui', in de woning van de heer ECeppel in grulzels. in het tegenover ge legen pand van de Coöperatie sloe gen de stoppen in de schakelkast door. De gevolgen van de onweers bui bleven beperkt tot materiële schade. De heer J, Schipper, bedrijfslei der van de Froefbocrderij Prof. Dr, j, M. van BemmelerihcteVe aan dc Medemblikkerweg te Wieriuger- werf, is ter gelegenheid van zijn aanstaande pensioen in de zomer vergadering va xibeaturen en be drijfsleiders van proef boerderij en in Nederland op grond van zijn grote verdiensten voor de Neder landse landbouw, koninklijk on derscheiden door zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De koninklijke onderschei ding werd hem uifcgereiktdoor ir. Van Galen, direkteur van Akker enWeidebouw van het ministerie van Landbouw en Visserij, Wij ko men hier nog nader op terug. Per 1. juli was het 12 7a ju ar gele den, dat dc Praktijkschool voor Landbouwmechanisatie ie Sloot- dorp onder leiding van de heer P. de Boer zijn deuren opende voor de ontvangst van de eerste kursis ten. Wanneer men let op hetgeen op dit begin is gevolgd, dan kan terecht van een ontwikkeling wor den gesproken. De personeelsbe zetting bestond namelijk aanvan kelijk uit 4 personen en in het eer ste jaar werd de school door 767 kursisten bCKoeht, terwijl momen teel deze getallen resp. 13 en plin, I860 bédragen. In dc vacature van hoofd der R, K. Lagere school te Sloot-dorp, ont staan wegens hefc vsrtrefc van dc heer Spliet naar Haren (N. Bra bant), werd benoemd do heer II. B, M, v. d. Lubbe, daarvoor als on derwijzer aan deze school verbon den, In zijn plaats werd benoemd de heer A, van Oers te Midden- meer. Tengevolge van hooibroei brak vrijdagavond omstreeks zeven uur brand uit in een overdekte hooi- klainp, staande op het erf van de heer B, Ton aan de Wéstermidden- meerweg. De brandweer van Mid- dentneer was spoedig ter plaatse, maar kon toch niet verhin deren dat dc hooiopslag verloren ging. De gehele- nacht bleven de brandweerlieden waakzaem bij de smeulende resten om eventuele uitbreiding van de brand te voor komen. Een stralende zomerzon verhoogde donderdag het feestelijk karakter van de officiële opening van het bojaar den verzor gingshuis „Lelypark" te Wieringerwerf. Veel goede woorden werden daar gesproken om de vele goede daden van vele enthousiaste personen, naar voren te brengen, die allen hun onmisbare bijdragen hadden gegeven en nog geven om na het gereedkomen van dit tehuis in. januari 1966 hier ook met recht een -tehuis van te .maken, waarin, het goed wonen is. SCHAKEL TOEGEVOEGD IN 1>E KETEN In de ruime hall kwam 'a mid dags een 15Q-tal personen bijeen, waaronder de ruim 60 inwoners van het gebouw. Dc waarnemend voorzitter van de Stichting Be jaardenzorg W5eringermeer, dc heer H. Smid, begroette de aan wezigen. Weer is een schakel toe gevoegd in de keten van te treffen voorzieningen 'in dit gebied. Be ginnende bij de ontwerper ir. A. Bonnema uit Hardegarijp, huldig de hij allen die bij de uitvoering van de bouw betrokken waren ge weest: de N.V. v/h A Kingma en Zn. te Blootdorp, onderaannemers, dc opzichters, de directeur van. ge meentewerken en zijn. staf, de in stallateurs enz. Verder noemde hij de brede schare van werkers van vrouwenverenigingen, Rode en Groene Kruis en andere instan ties, die allen hun medewerking gegeven hadden om tot dit geheel te komen. V. DB WIT ÏN ÏIET ZILVER Woensdag 20 juli zal het 25 jaar geleden zijn dat dc heer Volleert de Wit, woonachtig aan dc Zuid Zij per weg te Wieringerwaard, in dienst trad bij het op diezelfde da tum opgerichte proefbedrijf voor lan dbouwmcehamsatic „Oo atwaard hoeve" te Slootdorp. Reeds vanaf oktober 1939 was de heer de Wit op de Oosfcwaard hoeve werkzaam en wel bij het bekende -Jodenkamp, uitgaande van de stichting „Joodse Arbeid17 Toen was hij voorwerker voor Joden uit binnen en buitenland, die in de toekomst tj-a, naar Palestina wil den, maar daartoe een agrarische omscholing nodig hadden. De gruwelijke deportage van de ze Joden in aanwezigheid van o.a, Willy Lages, maakte hij van nabij mee. 24ste jaargang 2016/2, nummer 74 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 45