Wipringprmmrbode Zilveren gemeente Historisch Genootschap Wieringermeer ff Stille tocht W.-meer RacEIod^trlfejtrttë opgeheven Zuster Tlh@®phiE^ Caeers fiegeüe tsasr Eeuwige Gelofte af Gemeenteraad bespreekt struc tuurplan W,-meer ZwemcEub W.-meer ïn oprichting W'misdiiir Jl juli li-K. Nieuw»- en advertentieblad voor Wieringeraeer m Omstreken .idm-clK!r£-..J-ü m i:1,-h.y* r DruiksiLj v.'ii C. J. fJ-tsker, Haju-'ilaLtiLiil 'iï 31, iDyjiolyliusbueS, ïlïii it»., iteöxsïtl# i ;i utcyiswa, tel. "Kiw Sffïrua. a a. Jwipwa, tsi. dsito—2as. Vcwch'lTt Trnc-tlKli.?» Gi nshrvlsfls, AhrMinciDCntennfc ll.W p;r IrvmTmnJ, AdrrïrtcntlcpiiliS IS «wil iiür mm - - ïIïizik h u m m rj-A Lui i ii^a]a 3, elit icié] - luw/ 25 wiit - - fun IHi.~ tmt4ötai 14 «at dm- in bi - - MJ sOTimw^eci rctfuct:*. I Tn Wieringermeer werd in stro mende regen de „stille todht" van de Terp af naar het monument der gevallenen aan de Westerterp- weg gemaakt. Na de twee minuten stilte aangekondigd door een trompetsignaal der padvinders en verstoord door het geronk van een doorrijdende trekker legde bur gemeester Gmta namens het ge meentebestuur een bloemstuk aan de voet van dit gedenkteken neer, terwijl de heer J, de Graaf, als vertegenwoordiger van. de Stichting 1940-45, eveneens door bloemen hulde aan de gevallenen bracht. Vele deelnemers aan de tocht voeg den hierbij een tuiltje tulpen of andere bloeiende bloemen. Aan deze manifestatie ter ero van de gevallenen Indrukwek kend door zijn eenvoud werd, ondanks de slechte weersomstan digheden, door pl.m. 300 personen, waar onder vele jeugdigen, die de bezetting weliswaar niet hebben meegemaakt, maar toch weten dat zonder de gebrachte offers leven in een vrij Nederland niet moge lijk zou zijn. Dc radiodistributie in Midden- meer is opgeheven, zo vernamen wij. Het aantal aangesloten luiste raars nam steeds meer af. Slechte vier distributie-abonnees bleven over, een te klein aantal om deze dienstverlening financieel verant woord te doen blijven. Xn de Parochiekerk te Midden- meer legde zuster Theophila Geers haar Eeuwige Gelofte af. Bege leid door een dertigtal zusters van haar orde, de zusters van Liefde uit Tilburg, en voorafgegaan door een stoet Van bruidjes en misdie naars. betrad zuster Theophila ge sluierd het feestelijk versierde kerkgebouw. Onder leiding van de heer G, J. Wolfs zong het zangkoor het Pro fundi als inleidingszang voor de plechtige hoogmis. Behalve de ou ders en vele familieleden waren ook talrijke kennissen en vrienden van de familie Geers aanwezig. Met de provinciale overste, moeder Emanuella, waren ook o.a, de zus ters van Liefde uit Schagen. Me- demblilc, Hoorn en Grootbroek met hun oversten aanwezig. De raad van Wieringermeer ver gadert op vrijdag 1 juli 196B, om half 8 n.m.. in het raadhuis te Wieringerwerf. Door heb Stedebouwkundig Bu reau Wieger Bruin, Vink en Van de Kuilen ta Amsterdam is- een structuurplan voor Wieringermeer opgemaakt, als een richtlijn voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied tot het jaar 2000, waar in er hier wellicht 25.000 inwoners zullen zijn. De vaststelling van dit plan kan met recht een zeer be langrijk agendapunt voor deze raadsvergadering genoemd worden. DE BEVOLK INGS ONT WIKKELING Op 31 december 1.930, dus onge veer 10 jaar na de drooglegging, bedroeg het aantal inwoners van Wieringermeer 4.612. Tegen het einde van de oorlog, namelijk op 31 december 1044, wat dit aantal toegenomen tot 7023, De inundatie van 17 april 1945 heeft uiteraard een terugslag ten gevolge gehad. Op 31 mei 1947 was het inwonertal teruggelopen tot 3711, om daarna weer toe te ne men tot 8417 op 31 december 1959 en 8724 per 31 december 1964. Volgens de oorspronkelijke opzet van Wieringermeer ais in een gro te lijnen „selfsupporting land bouwgebied", zou het aantal in woners uiteindelijk rond 11.000 gaan bedragen, waarvan circa 7500 in de dorpen. Deze prognose uit 1950 is echter door de feiten ach terhaald. Door de ongedacht snel le bevolkingsaanwas, de periode van hoogconjunctuur en de toene mende mobiliteit der Nederlandse bevolking, wordt met name aar» de woonfunctie der dorpen sterk ge- appeleerd. Bovendien gaan "de landarbeiders die bij de boerderij en wonen, hoe langer hoe meer naar de dorpen verhulzen. Bij de derde algemene bcvol- kingstelïing op 31 mei I960 had Wieringermeer 8467 inwoners, aldus verdeeld: 1621 in Wieringer werf: 1775 In Middenmeer; 994 in Slootdorp: 534 In Kreileroord; 3519 in verspreide hulzen; 24 in woon wagens en -schepen. Half 19G5 woonden er ongeveer 1.890 personen in Wierïncrerwerf, 1975 in Midden- meer, 1085 In Slootdorp, 615 In Kreileroord en 3235 in verspreide huizen. EN HET .TAAK. 2006; 35.000 INWONERS'? Uitgaande van de hiervoor ge schetste vergroting van de vier kernen en van een nog verdere te ruggang van het aantal bewoners van het landelijk gebied ontstaat het volgende beeld: Wieringerwerf 15,000 inwoners; Mtddcnmeer 4000; Slootdorp 20ö0; Kreileroord 1500: landelijk gebied 2000, Totaal rond 25.009 inwoners. Zoals reeds eerder is meegedeeld. naar aahïeiair.g van ne "hier on langs gehouden propaganda-film avond, bestaan er plannen om hier spoedig over te gaan tot de oprich ting van een zwcmclub „Wierin germeer," S£ij, die hiervoor interes se hebben, worden uitgenodigd zich op te geven bij de heef T, Riet. badmeester zwembad „De Terp" of de heer N, P, Dlij, Prinses Mar- grietetra&t. MOEILIJK. BEGIN Op 1 juli 1941 maakte de ge meentelijke afdeling van het Open baar Lichaam plaats voor de zelf standige gemeen te Wieringermeer. Du or de toenmaals geldende be- zettmgsm&atregelen was een nor male gang van zaken uitgesloten. Gemeenteraadsverkiezingen moch - ten niet gehouden worden. De be stuurscommissie van het Openbaar Lichaam werd daarom maar ge continueerd als gemeenteraad.. Als burgemeester van de nieuw ingestelde gemeente [aantal in woners op 1 januari. 1941: 5152} fungeerde ir. S Smeding, hoofd van de bestuurscommissie, Op 29 'juli 1941 werd burgemeester F. C. J. Peters van Medemblik ook tij delijk burgemeester van Wieringer. meer, Op 15 augustus 1941 kreeg Wieringermeer zijn eerste „echte" burgemeester in de persoon van de heer G, G, Loggers. De bevolking bood de directie van dc Wieringermeer op 3ü sep tember 1941 bij haar afscheid het beeld „De Maaier" aan, met het bekende opschrift: .,ELier is een toekomst geboren, bouwt voort". Wie bij. deze zilveren mijlpaal in de historie van Wieringermeer 1 juli 1966 deze leuze nog eens beschouwt, kan tot de conclusie komen, dat het voorgeslacht van dit nieuwe gebied, niettegenstaan de ook de ramp van 17 april 1945, 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 44