A ^cvr.AalderB vraagt,of het aanbeveling verdient contact op te nemen met do bond van ouden van dagen, ïellioht kan via deze bond een enkele,die tot nu toe uit onbekendhoid o.i.d,van deze wet geen gebruik maakt,oa wellicht in fA— nanoiSel zorgelijke omstandigheden verkeert,dan wel verwanten met zijn onder houd moet belasten, op-de mogelijkheden van deze wet worden opmerkzaam ge- aaakt* - I y VA V Ee voorzitter neemt deze gedaohto gaarne over, f Commissie van Onderzoek, omdat de wet uitsluitend gold voor personen, die niet zelf voor hun oude dag konden zorgen. De grote verandering kwam met de Algemene Ouderdomswet (AOW). Het aantal ouderen groeide. Daarmee ook de vraag naar geschikte woningen en verzorgingsplaatsen. Die vraag leid de ertoe, dat de bouw van ouderenwo ningen en ouderencentra op de agenda kwam. Natuurlijk wilde iedereen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven wonen, maar de omstandigheden lieten dat lang niet altijd toe. Zo kwamen er na ruim 25 jaar polderbestaan de eerste ouderenwoningen. De Pioniershoek in Slootdorp kreeg zijn eerste bewoners in 1960. Lelypark volgde in 1966. Dat is nu 50 jaar geleden. Kroonwaard in Middenmeer startte in 1990 In verband met het in werking treden van de Algemene Ouderdomswet per 1 januari 1957 kan de taak van de Commissie van Onderzoek ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening als geëindigd worden beschouwd. Het is ons een behoefte U bij deze alsnog onze dank te betuigen voor de door U als (l t/m.6: lie van deze commissie bewezen diensten, 7voorzitteri (81 secretaris). Burgemeester en wethouders van Wieringermeer, burgemeester. secretaris. 7 kari ie? s/a t/z c/L De tijd vóór Pioniershoek, Lelypark en Kroonwaard Fragment uit verslag vergadering Commissie van onderzoek d.d. 16-12-1952 Bron archief gemeente Wieringermeer (RAA) de Algemene Ouderdoms wet (AOW). ft. aan W vin 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 32