Meester Jac. P. Burger /"i Z: i HA 'L^L kju^i *C2 <$CZ*m,&2 a* /&*- AzPt-/) - |V'{ J* X X y!L AuJUm Als hij daar mee bezig was kon hij geen tijd vrijmaken voor de andere klassen. Dit vond hij moeilijk. Gymnastiek was daarom een graag gegeven les, dan gin gen de kinderen naar buiten voor spel letjes en had hij tijd vrij voor de andere klassen. Er werden af en toe sommen gemaakt en dan was er weer taalles - in zijn schriftje is een volledig lesrooster voor alle klassen - maar tekenen is ook een hoofdvak, 'een best vak' schrijft hij, 'het ontwikkelt de fantasie'. Weer verhuizen Er werd iedere dag gekeken hoe het water zakte. Ook een wandeling langs de Waardweg en de dijk van het Amstel- meer richting De Haukes stond op het programma. In oktober van 1945 kwa men de arbeiders van de DUW (Dienst Uitvoering Werken, een overheids instantie die werklozen inzette bij de we deropbouw) in het werkdorp en moest de school eruit. Er werd een gymnas tieklokaal in Wieringerwaard betrokken tot Pinkster 1946. Vlak voor Pinksteren hadden ze nog een schoolreisje naar Bergen voor de jongste kinderen; de oudere kinderen gingen drie dagen naar Oldebroek op de Veluwe, ze sliepen daar in een jeugdherberg. De jongens, de chauffeur en meester Burger lagen in het stro. Na Pinksteren werd er les gege ven in een noodschool in Slootdorp. Alle Wieringermeerkinderen kwamen toen nog naar Slootdorp. Deftig met de auto! Hoofd Wieringermeerschool In april 1946 werd Jac. Burger benoemd tot hoofd van de Wieringermeerschool in Slootdorp (waar hij dus al onderwij zer was) en in juli 1949 tot hoofd van de rooms-katholieke school in Wierin- gerwerf (de latere Don Bosco-school). De school stond op de Terp, het was de voormalige ulo, het gebouw een barak. Het was er koud en je moest je behelpen in dit noodgebouw. Grote potkachels in de lokaaltjes maakten de ruimte behagelijker. Sinds de oprichting van de Katholieke School Wieringerwerf zette hij zich volledig in, als hoofd van de school en ook daarbuiten voor de jeugd. Pas in 1952 kon de stenen school worden betrokken aan het Terppad naast de Rooms-Katholieke Kerk. Op 11-9-1946 staan er diverse adverten ties in de Flevobode waarin zijn naam vermeld staat: over de opleiding tot het boekhoud- of middenstandsdiploma. Hij bemiddelde daarbij voor een landelijke organisatie. Uit die advertenties blijkt dat hij toen nog op Oostwaard A17 woonde en eerder ook op Nieuweslui- zerweg A17. Op 14-1-1948 bericht de Namenschriftje van leerlingen in alle klassen en waar ze woonden of weer gingen. r y A/?-/- J ;H/'s.ï - - - ,Zcj A-4 if J f nvCfr—/3 zzj J 'Pit y*-ZtCtr-i r* v tAfcj- J X v Su/y+Zzu ZZz^k*. - -zp-J' j JS'ti^Uc^4 - mr* - - Zv--.*rurre,i t"1^ KaA-jX/ bnAJA )*C?4ihV^ ^LdÜM - /f - "*-rY&- y-i^wn^-v -?<-• H-o Z-^C*- - n^,f *V «r"* /4./7J- j J A^u/t^ A++CH f/> S-£j- 'C/~A- •*-1L<i-j J> 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 14