Jac. P. Burger Ina Hoogenbosch-Glas Het thema verdwenen scholen en het overlijden van mevrouw Rie Burger - de Boer op 26 fe bruari 2016 brachten mij op het idee om meester Jac. P. Burger eens op de voorgrond te zetten. Er zijn oud-leerlingen die geen goede herinneringen hebben aan hem er zijn er die hem nog als de dag van gister herinneren als een aardige meester. Dank aan de familie Burger die mij gegevens en foto's hebben aangereikt. Vroeger keek je op tegen een meester op de lagere school. Je sprak hem aan met meester en u. Wee je gebeente als je dat niet deed. De hoek van de klas was dan de plaats waar je voor korte of lange tijd mocht vertoeven. De gang was ook een plek die je liever niet bezocht als strafplek. Respect had je voor deze mensen. De meesters en juffen van weleer zijn er niet meer. Maar van sommige onderwijzers van vroeger hoor je de namen nog wel voorbijkomen. Meester Aalders is de bekendste en iedereen kent ook juffrouw van Harlingen. Zij hebben een respectabel spoor achtergelaten. Een onderwij zer die ook een belangrijk spoor heeft nagelaten en vrij bekend is, is meester Burger. Als jonge man van 23 jaar kwam hij op 1 augustus 1943 in Slootdorp het team versterken. Hij werkte samen met juffrouw van Harlingen en meester D. Dekker op de Wieringermeerschool. Vlak na de onderwaterzetting zorgde hij ervoor dat de leerlingen toch weer naar school konden. De bovenverdieping in het gemeenschapshuis van het Joods werkdorp werd ingericht als school. Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de meubeltjes uit de eetzaal die de Joodse leerlingen nog gemaakt en gebruikt hadden. Alles stond in een keurige rij en grotere tafels ertussen als schei ding. Over het algemeen waren het de kinderen uit Slootdorp en omgeving die gevlucht waren voor het water en onderdak hadden gevonden in Wieringer- waard, die hier de school bezochten. Joods werkdorp De start was op dinsdag 26 juni 1945 met 55 kinderen van vijf verschillende scho len en zes klassen, alles bij elkaar in één ruimte. Jac. Burger was de enige onderwijzer, en had het er druk mee. In een dagboekje hield hij de eerste maanden bij; de namen van leerlingen en waar ze vandaan kwamen maar ook wanneer ze weer weg gingen. De moeders kwamen kijken naar de 'school', beneden in het gebouw was het nog vies en stonk het, maar boven was het keurig netjes. Er was een mooi pad gemaakt van stropakken en zo konden de kinderen vanaf de Nieuwesluizerweg naar het gemeenschapsge bouw van het Joods werkdorp. Lesmateriaal was er nauwelijks, alleen potloden en penhouders Het begin, 1942 24ste jaargang 2016/2, nummer 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2016 | | pagina 12