Uitnodiging ledenvergadering Historisch Genootschap Wieringermeer Uitnodiging voor een extra ledenvergadering indien op de jaarvergadering van 16 februari 2016, minder dan 2/3 van het aantal leden aanwezig is. Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de extra ledenvergadering als bedoeld in artikel 21 lid 3 van de statuten, die zal worden gehouden op: Dinsdag februari 2016 aansluitend aan de jaarvergadering Locatie: 'Bij de Buren' ('t Arbeidsburo) Brinkweg 15 Wieringerwerf. Agenda 1. Opening door de voorzitter. 2. Wijziging statuten. 3. Sluiting. Voorstel van het bestuur tot het wijzigen van de statuten van de vereniging, zie punt 8 van de jaarvergadering en punt 2 van de aansluitende extra ledenvergadering Het bestuur heeft besloten een statutenwijziging van de statuten van de vereniging voor te leggen aan de leden. Het voorstel betreft het wijzigen van de artikelen 1, 2, 14 lid 5 onder I en 22 lid 3 van de statuten van de vereniging. De overige artikelen van de statuten blijven gehandhaafd. De belangrijkste redenen om de statuten te wijzigen zijn de volgende: - In de huidige statuten is opgenomen dat de ledenvergadering goedkeuring moet geven aan het bestuur wanneer het meer dan 5.000 uit wil geven. Alhoewel dit niet vaak gebeurt en we zeer voorzichtig zijn met het uitgeven van geld, blijkt dit een te laag bedrag te zijn om de dagelijkse bestuurstaken uit te voeren. - De huidige statuten voldoen niet aan de formele vereisten voor het zijn van een ANBI. Dit kan betekenen dat de vereniging, wanneer zij schenkingen, legaten of erfenissen ontvangt, over het ontvangen bedrag of de waarde schenk-of erfbelasting zou moeten betalen, ook al voldoet zij overigens wel aan de overige kwalificaties. Met de wijziging van artikel 22 lid 3 voldoen de statuten wel aan deze formele vereisten. Als het voorstel wordt aangenomen zullen de genoemde artikelen luiden alsvolgt: Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Historisch Genootschap Wieringermeer, voorheen genaamd Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer. Artikel 2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Hollands Kroon. Artikel 14 lid 5 onder I onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of een waarde van vijfduizend euro 5.000,00) te boven gaande; Artikel 22 lid 3 Het batig saldo na vereffening dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 7