Uitnodiging jaarvergadering Historisch Genootschap Wieringermeer Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarvergadering, die zal worden gehouden op: Dinsdag 16 februari 2016 om 20.00 uur. Locatie: 'Bij de Buren' ('t Arbeidsburo) Brinkweg 15 Wieringerwerf. Agenda 1. Opening door de voorzitter. 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 24 februari 2015 (zie Kroniek 70). 3. Jaarverslag secretaris. 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Kascontrole: verslag en benoeming nieuw lid. 6. Bespreking en vaststelling begroting 2016. 7. Uitloting lening. 8. Wijziging statuten. (zie volgende bladzijde) 9. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. M.J. Koolen, voorzitter. Aftredend en herkiesbaar: dhr. H.J. Roelofsen, secretaris. Als nieuwe voorzitter stelt het bestuur voor: Mevr. M.A.A. Miedema-Jorink (bestuurslid). Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: Dhr. F.G. de Vries (uit Middenmeer). Tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering kunnen door minimaal 10 leden andere kandidaten schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. 10. Rondvraag. 11. Pauze. 12. Lezing door dhr. B. Lankester. Thema: De 'wilde' werklozenactie in de Wieringermeer (1936). 13. Sluiting. Graag tot ziens op 16 februari 2016. Met vriendelijke groet, het bestuur. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 6