Jjjet SJsöurantttTGntoor 4 ONTVANGEN Van de Romeinen weten we dat ze een soort begrafenisverzekering hadden. Een spaarvorm waarmee je je start naar het hiernamaals in ieder geval min of meer comfortabel kon beginnen. In onze Lage Landen was in die tijd geen sprake van afspraken. Al zal de 'naastenliefde' of een andere vorm van burenhulp al wel al heel lang bestaan. Afspraken waar we later de term 'Onderlinge' aan geplakt hebben. Kleinschalig, familiehulp, vrien dendienst. In de middeleeuwen zijn het vooral de Europese handelaren die om hun handel veilig te stellen tot verze keren overgaan. Financiers en banken boden dergelijke diensten tegen een rijke beloning aan. Iedereen blij. De gewone man deed daar nog niet aan mee. Al zoekend kom je op een zeker moment de VOC tegen. Die club verzekerde zijn schepen niet, die verzekerde niets. Dat was een machtige en veelomvattend or ganisatie met nogal wat mogelijkheden om het gevaar voor schade van zich af te houden. Zeerovers kregen weinig kans en opstandige leveranciers kregen de duimschroeven aan. De massaliteit van de VOC gaf bij een rekensom al gauw de uitslag dat de verzekeringspremies hoger uitpakten dan de mogelijke schade. Dat brengt ons, en dan slaan we honderden jaren over, in de Wieringermeer, de Directie Wieringer- meer verzekerde ook geen opstallen. Ook hier gold de rekensom van de VOC. Van 1000 gebouwen mogen er ieder jaar 3 in de brand gaan en dan zit je nog niet op de poliskosten van pakweg 5%o van de verzekerde waarde. Voor de in de polder opererende brandverzekeraars was er in de beginjaren weinig meer te verzekeren dan de inboedels. Domeinen deed het later ook niet. Om dezelfde redenen. Pas na de privatisering van de staatseigendommen kregen de nieuwe eigenaren, overigens al tientallen jaren bewoners van het pand, de 'plicht' om hun onderkomen tegen brand en storm te verzekeren. Hetzelfde over kwam de dorpsbewoners. De grotere woningbouwverenigingen gingen over tot verkoop van de woningen die daar mee op de verzekeringsmarkt kwamen. Ondertussen zijn we allemaal gewend aan verzekeren. Alles kan tegenwoordig verzekerd worden. Het kost een paar centen maar het geeft een zeker gevoel al is uiteindelijk slechts weinig onheil daarmee te keren Verzekeren V Rijnsburgcrweg 191 VOOR LAND- EN TUINBOUW LEIDEN Gevolmachtigde voor de NEDERLANDSCHE ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ VQQR BOEREN EN TUINDERS AFDEEL1NG: VAN DEN HEER fLAM AANTAL PERSONEN VOL TARIEF AANTAL PERSONEN HALF TARIEF. /VbLC4r Ftr*f ZEGGE POLIS No. LEIDEN, i Dc Gevolmachtigde: Ier verrekening van Premiën VAN ZIEKENHUIS VERPLEGING over Jmaanden. Nu moeten we de nota van de verzekerings maatschappij downloaden. 70 jaar geleden kregen we nog een nota met fraaie gotische letters. Invloed van de tijd. (Bron: E.N.S.I.E.) 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 46