EEN PRINSES GEBOREN. Zij die rseds vjew keerden B&arn, 18 Febr. H. K. H. Prinses Juliana beeft kei leven geschonken aan een Prinses. Moeder en kind maken het zeer we!. Het gewiekt van de jonggeborene is pl.m. 6 pond. HET PR1NSESSF.NFEEST voor de Schooljeugd 3» de Wieriii germ eer Uit de Flevobode van februari 1947 H, A. Vecnhuis, Terp weg 6, komende uit Dover, te? G. V. Ka aren, Terpwee 3 uit, Deventer o. Ouwehand, Mo lenweg A 5G uit KatwijK G. de -Tong, Brink 1, uit- Koog. karspel T, Fosterna.. Hoorn. seliebrag uit Meaembük G, v. Sta el en gez. Keg verve and, weg D 87 uit Hoogwoud J. "Wiebelt ga-, Kogg ertmn ctweg T> S7 uit. HöOgwniid H. Cr. Dui 1 ink.. Waardweg A 9 uit Voorst W. e. Buiünk, i tV&arriwes A 10, uit Voorst r.T. -T Bakker on ge vin. Hip, uolvtusho overweg F 7. uit Wi ar in/rcn J. v. d VI iet, Hi op ol y t-ush a eve fw eg F 7 uit- Wieriru c-, a. Froma en aezin, Fazen tst raat 13, uit -Driebergen Rijseribury 1 A. Starke en gezin, Nw, Al_ m erbdcénieivreo; C43 uit Hoog, woud D. Detmers, Nw. AL mcrsdoiperweg C 43 uit ^Eciügwcudp. Têist-rnaliCT on gezin, Terpstraat S3, uit W'irririBRJiHL Jongman. ■Kosrsremrandwapr»-D 95, uit Zwol!0 ft, Kleine en gezin, /Herenstraat 2d. uit Winkel t,. Broekhuizen en echt gen. 3ïw. Sluiaerwe» A 17 uit Heli •^en-doom L. Ha.ge. Hw, SlttL serve a 17 uit Stavenisce K, N. JJuijiwiik ,en gezin, Kazan tstraat 5 uit Wgfmem hui sen M. 1.1 Evers, "Wier, ■weg E 12, uit- Bergen W H Th. Oliinema, Slootweg1 E 0, uit Leenwarderade el 1 G. NL van Weele en ges., Fazant, ktraat 27 uit Medemblik Th. van. Linten, a.b. Kanaal weg uit BaTsinveihririi W, Kepoel en gezin, Bniftl -«M 35 uit A. Paulowna A. Tnls ma en gezin. Noordordiikwog L 73 Uit :''r" n T: ra lii -l :1, IJtsrra.. Noonie-rdiikweg T. 73 uit Franekerarleel3. Kui per, "Wtvterterpwe™ F 63 uit- •-Vieringen M, v. Ds.iitme en gezin. Schoolpad tioadw. uit BarKihfferhorn W. P. M. Corstiaensen en gezin, Nw, Stuizerweg B 1, uit Vollen- hoyo II. A, Bakker en gezin, noodw. Schoolstraat uit Ge_ nemuidenB. Vos, Brug. straat 44 uit Zaandam W. G. v. Ooij en, -Soordecfewclweg J 71 uit Den Helder J. Buij. in.g, Koggenranciv/eg D 90, IN DEN GREEP VAN 1 KONING TINTER Later zal men verhalen Dat was ia den barrea win ter van 47, schreef eer. &n- feer medewerkers écaige we ken geleden. 't Deed misschien e«s wei nig dichterlijk aan. Na Teer-; tien da»en begini jset er steeds meer op te gelijken, erger nog, doen zich toestan den voor die onhmadhaar zijn Le sneeuw wordt een ob sessie. De nimmer af etende scherpe Oostenwind. is fataal. De wegen zijn giads weken onbegaanbaar. Meer es meer worat elk kus is dee polder een van de boiteawcreïd sige gesloten vesting, nam men een gevecht levert mei den tijd en de kocde. De Zweiea zipr var®, a!s er maar gestocsi kaï wordeni Minder gtmstig r-jn de be tonnen S O-odw Cöiin^en, daar helpt mei diea feüea wuid geen stokes aam Lea oplos sing biedt een winterjas bij den baard. Er wordt een sJag geleverd is de W_-Meer. Een slag tegen de sneeuw op de wegen. Doorloapend k een aantal mannen op weg, koude lellen wisd trclseerend om deze begaanbaar te handen voor het verkeer. Tot vorige week kon men met ce bekende drienoeUge sneeuwploegen regelmatig een rijbaan openhouden. En a1 was die niet feilloos recht en al bleef er dan eens een wa gen steken, men kon ar mei een beetje moeite nog dooi. Met den laatsten sneeuwval werd het steeds minder en (hans is het vrijwel Hopeloos om den steeds maar aange- jaagden sneeuw het hoofd le biedèii. Zondag ging het ruimen door, 's Nachts ging het verder j "Kn moest er al een groep I sneeuwruimers met bevroren neuzen capifuleeren, onde-| ren hielden voet bij stuk. De bus moest kunnen rijden en bleef rijden,. Woensdag was het Beursdag Op den natïonalen feest-1 dag werd sneeuw geriiLiicU Waar de driehoekige slee ach ter de zware vrachlaulo bleef steken kwam de schop te hulp, ïa.1 gehouden wnruen op DONDERDAG Ï7 FEBRUARI om 11 öuï iu IIOTEL SMTT. De BCttoolhlnderen wórden ufeehaaïd zooals in ,Tan, i.l. I 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 33