ZONDAG BAL Historisch Genootschap Wieringermeer DE RATTENBESTRIJDING IN DE W.-MEER. Vei-ecmgin? voor Bedrijfsvoorlichting. CAFE VEERDIG. Hippolytuslioeh Zaterdag 15 Febraaïi 1947 Tweede Jaargang No, 2S IJIICAVE VAN EE SÜCHTfflG NIEUWS- EH ADVERTIHTlEBLAö VDDR WERINGEN - WIERIHGEBMEER Hi ONSISEKEN. Red&crie ekcïftrarüwu IdtóJUUta; 12. Elp{»Jy-^RLlltr WlaHl'^Êg. XVleX M;. LQfl. Ad Jilniil/iilw «ji dJïwLie Een puU döt leeft, Siwttfi WA zjja iaekvirisf nif bind rwsolijjtt v,rL.cD;Oa.:,'i tji S-U-daass AbnnnKr.icint^nj.<-1 ï.HU per iiil^zidtfiwaitaal AÜY*'t#;ji:,jn!)s :c pir itlDL nrok liltiDK _u;hjL'.:w-; 2. ptf «lui VSil tfflt llCOÏï.tr: 4 Ï"SK:K. - Mectedt'ellng- No. 322. (Vee volg.) ÜE ORGANISATIE. Commissie rekent op Öe medEwerking' van zeer velen, want er moet in kor ten tijd veel werk worden verricht. Daarom' werd al vast begonnen met aan tedere weg een rayonlelder aan te wijzen, die de taak op zich zal nemen om met be hulp van éenlge boerenzoons oï collega's hei. uitleggen van de pakjes gil op den dag van de groote aanval tc regelen, Vooral op deze personen komt het aan Maar or komt nog meer kijken. Ei- moeten honderd duizend (100.000) pakjes ge maakt worden. Dat moet in 2 dagen geschieden. Hiervoor Zuilen ruim flOü vergiftigde örooden worden versneden stukjes vergiftigd brood moeten n.L in krsuitenpa. pier worden verpakt. Hier. voor zullen hopelijk enkele organisatie;} van de land - bouw.jongeren kunnen wor den. ingeschakeld. Daarvoor ia ruim. 150 kg krantenpa pier noodig. Deze kranten zuilen via leerlingen op de ycholen. "Worden jngeza meld, als daarvoor de mede. werking van de hooiden der acholer; kan worden verkre gen, Maar daarop komt de Commissie 1102 wel eens t«. S CH OENENBONNEN VOOR- SI FEBRUARI AFHALEN. Na 3 Februari zullen op d in 15-lS .-aangewezen nurimsra van de stamkaart onder geen enkele voorwaarde meer 'schoeneiibunnen worden uit gereikt.- Ieder, die due nog geen schoenen):on heeft af gehaald moei. dii voor dien datum doen. Zij, die sedert 1 April 1S4G geen «oh oen en bon op de elL era an wij zing van de Twee de Distributie Stamkaart li ebben ontvanger] en der halve nog in hef. bezit zijn Vuil bon 3T.fi van het in he vel, en üie zoo dringend schoenen nondig hebben, da', zij nier op hun beurt kunnen wachten, zullen wanneer hun sta mkaatl nummer e in'li ei. op 3, 0 of 9 op plaatyeliik bekend te maken dagen een schuenenbon kunr.cn krijgen. SNEED W DUIMEN, i Vrijdagmorgen, is een ploeg van circa T0 gedetineerden aangevangen met het sneeuw vrij maken van den hoofdweg in het dorp Midden me er. Voorwaar geen klein kar wei, kis men bedenkt, dat de sneeuw zich. alleen bij het slukje weg vanaf garage Kla.ro tot dan hoek van do Hnnrnschfivreg opgestapeld heeft tot, hoogten vair ca. 1.50 m. Naar verluidt is het de bedoeling het traject Mid denin cor—Aartswoud sneeuw vrij te maken. Kilt! TING WIJZERS) Met groote vreugde heelt men. de algc'loopcn weck kunnen ounstuteei'en dat op verscheidene plaat sen, tot plaatsing van de langver wachte -wegwijzers in den polder is overgegaan. In den loop van deze week za.l, voor zoover hst wo-cr het toelaat, hier nog mee voort worden gegaan, znodat ver wacht- kan worden, dat aim hel einde van deze week liet verdwalen van WEggebrui- kmv] in dc "'-V Ti eer tot het verleden zal behooren. Het vervaardigen en plaat sen van de correct uitziende blauwe borden gesehled.de in opdracht van den Dienst Wederopbouw Wieringermeer, door de waterbouwkundige afdeeling van dezen Dienst, welke af deeling, aoöiiie, he kend, staat onder leiding van don Ec;r Ir. C. Reedijk.' De borden werden zooda nig geplaatst dat ook hij nacht weggebruik pik, zonder veel moeite fië opSdhriffbii ■reeds op eenigeq afstand inmnpn lozen, hetgeen alleii- P. T. T. Naar wij van niet officiëele zijdo vernemen bestaat bij de F, TI T. bsi voornemen om de postdienst over te plaateen van de Brugstraat naar het Gymnastieklokaal aan den Sportweg. Ia het Telefoonkantoor aali den Sportweg schijnt voor deze tak van Dienst onvoldoende ruimte te zijn. POLITIK, Gevonden een ban den lichter, autoslinget, ji,-.: wanten en dubb. iietstnscli. Verin ren een portefeuille iah. pers. bewijs en eemg klein £eld, een horloge, ie eren hand schoen, een. xvant en een paar handschoenen, ïn^ Poli lie Midden me er. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 32