Ingebracht en uitgelicht derlands Hervormde Kerk en vier van de Gereformeerde Kerk gaan Samen op Weg. Bij loting wordt bepaald dat A. Hoogendoorn, de vader van Nico, als eerste voorzitter zal optreden. Samen op Weg dus, een mooie slogan maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Vanaf het begin blijkt het een samen werking die door de grote verschillen in geloofsinterpretatie veel conflict stof oplevert. Of, zoals Hoogendoorn het zegt: 'Hier begon de Tachtigjarige Oorlog.' Vergaderingen worden in de beginjaren vaak bij de bestuursleden thuis gehouden en het kon er heftig aan toe gaan, zo weet Nico nog als oog- en oorgetuige. De eerste tegenslag komt als de ge meente Medemblik op 30 juni 1936 besluit om de kredietaanvraag voor de bouw van twee scholen in Slootdorp en Middenmeer af te wijzen. Een beroep bij Gedeputeerde Staten heeft geen succes en in Middenmeer vormt zich een oudercommissie die regelt dat veertig leerlingen uit Middenmeer en Slootdorp per bus naar de Christelijke Lagere School in Schagen gaan. In 1938 wordt een nieuw verzoek ingediend bij het Openbaar Lichaam voor de Wie- ringermeer. Op 22 februari 1938 is de kogel door de kerk. De raad keurt het voorstel goed en er kan geadverteerd worden voor zes vacatures. Daarop melden zich 1900 sollicitanten! Voor het hoofd der school wordt van Kingma de helft van een dubbel woonhuis gekocht, de firma Hartog en Wakker uit Edam bouwt de scholen voor 36.488 gulden en op 3 oktober 1938 beginnen de lessen. Volgens de annalen worden in Slootdorp benoemd: 'Hoofd dhr T.Boersma, Ned.Herv. Onderwijzer dhr K.van der Veen, Geref. Onderwijzeres mejuf. D.Beerekamp Ned.Herv.' In Middenmeer is de geloofsverhou- ding natuurlijk precies omgekeerd. De rapen zijn gaar als het wat liberale schoolhoofd in Slootdorp, meester Boersma, wordt betrapt door een leerling als hij juffrouw Heit een kusje geeft, een speciale commissie met daarin twee heuse professoren moet dit schandelijk gedrag onderzoeken. Uit eindelijk moet een der professoren toe geven dat hij vroeger ook wel eens een meisje heeft gekust en het eindoordeel wordt geveld: Boersma mag blijven. Terugkijkend ziet Hoogendoorn dat het instellen van een Christelijk Nationa le School als resultaat van een sterke verzuiling paste in de tijdgeest van de jaren '30; de recente totstandkoming van 'De Meertuin' als samenwerkings verband van alle scholen in Slootdorp, waardoor De Zaaier in Slootdorp wordt gesloten, ziet hij als een mooie revival van de Wieringermeerschool. 'Dat opdelen in hokjes hoeft van mij niet meer zo.' K.v.dVEEN 1 H.ten HAVE J.C .VOGELAAF J.BOEKEE H.GROENENBI 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 31