vierde 50-jarig jublileum 10 DIRECTIEKETEN OF HOUTEN ZWEEDSE WONINGEN Wieringermeerbode 1965 Een rijk bezii voor Wier iïtgeï meer BENUT DFZK MOGELIJKHEID) Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal nog deze maand (Je bibliotheek van de Stichting ..Openbare Bibliotheek Wieringer- nieer" geopend worden. In het thans in wording zijnde houten gebouw, nabij het gymnastiefcge- boiTW te Wie ring er werf, zullen voorlopig niet tuinder dan 3000 boeken worden ondergebracht. Men zal er' naar streven dit aantal zo spoedig mogelijk op 4000 te brengen en daarna nog steeds ver der uit te breiden. Br zal een rijke variatie aan lectuur zijn; er zijn studie- en ontöpannlngaboeken. ter wijl er ook een speciale jeugdbiblio theek is. LEESHOEK Ook wordt er ln het gebouw eeri speciale „leeshoek" ingericht, be vattende een keur van dagbladen en tijdschriften, alsmede encyclo- paediecn en handboeken op veler lei gebied, zoals: land- en tuin bouw, veeteelt; visserij, vogels enz. Deze lectuur wordt niet uitge leend; men kan deze uitsluitend ter plaatse raadplegen. Daarvoor worden enige rustige „zitjes" inge richt. Deze naslabibliotheek is óók ten dienste van niet-leden. Op nog nader vast t.e stellen tij den zal de bibliotheek per week 10 uur geopend zijn, waarvan 6 uur voor volwassenen en 4 uur voor de jeugd. De teer Geluk had geluk Maandagavond omstreeks kwart voor 7 loeide de alamisirene te Wieringerwerf, voor een brand op hel bedrijf van do heer J. A. A. Geluk; aan de Schorvenweg te Wleringerwerf. Toen de gebroeders Verbruggen, eveneens woonachtig aan genoemde weg, de landbouw- schuur van de heer Geluk passeer den, zagen zij door de ramen een felle rode gloed schijnen, 2!ij gin gen dlrekt op onderzoek uit en za gen dat een landbouwtrekker; die in de schuur gestald was, in brand stond. 7A] waarschuwden onmid dellijk de brandweer en trachtten met een schuimblusapparaat, te zamen met een zoon. van de pach ter (de heer Geluk ar, was afwe zig), het vuur te doven. Toen dit niet snel gelukte en het vuur van dc steeds "feller brandende trekker bij nu reeds het met riet beschoten dak van de met graan, aardappe len en vlas gevulde schuur bereik te, behielden de blussers toch him koelbloedigheid. Zij koppelden met een ketting de brandende trekker aan een tweede trekker en wisten zo het brandende geheel naar bui ten te werken. Toen de brandweer arriveerde, kon deze zich beperken tot nablus.shigswerk aan de trek ker. DE HEEK Jr A, BERGMANS GERIDDERD De LTD vierde donderdagavond het 50-jarig jubileum en nam te vens afscheid van de heer J. A, Bergmans, die meer dan 30 jaar op de bres heeft gestaan voor dc be langen van de land- en tuinbou wers. uit erkenl.elijklmLd hiervoor werd. hij door H. M, dn Koningin benc|imd tot ridder ln dc orde van Oranje Nassau. De jubileumviering begon met oen gezongen H. Mis, uit dank baarheid. opgedragen door de ad viseur pastoor Kraakman in de parochiekerk te Middenmeer. Hier bij waren de leden van de ltb en van de Boerenleenbank „Midden - meer" met hun vrouwen en veie gasten aanwezig. p De jubilcuniherdenking vond plaats in de feestelijk versierde zaal van Hotel Smit onder leiding van de heer A, C. Kemmeren,Be halve -de leden kon de heer Kem- m eren verwelkomen burgemeester P, Oirita met echtgenote, de heer Ogtrop, directeur van dc Centrale Boerenleenbank tc Eindhoven, drs. Van VvtiTö, algemeen secretaris van de LTB, de heer v. d. Berg na mens dc verzekeringen van de LTB, do heer en mevr. ld eter na mens do inspectie van de Centra le Bank en de bestuursleden van vele organisaties uit de Wieringer- inoer. Vanwege ie lange lijst van sprekers werd de tijd toegemeten. De heer Kemmeren beklemtoonde ais eerste spreker list nut van -de standsorganisatios, ook ln de toe komst, al zal een aanpassing aan de behoeften van deze tijd wel noodzakelijk blijken. Dank bracht hij aan do werkers van het eerste imr, die veel hebben gedaan waar thans de vruchten van worden ge plukt. Bezichtiging Lclypark Vole belangstellenden hebben reeds via de buitenkant een indruk trachten te vorkrijgen van het be- .1 aar den verzorgingshuis Xeivpar k'1 te Wieringerwerf. Deze week heb ben zich in het gebouw gevestigd do heer en mevrouw Van Schou wen, afkomstig uit Steen, wijk, aan wie door de Stichting „Bejaarden zorg Wleringermeer" de directie over dit eerste bejaardencentrum, van Wleringermeer la opgedragen. Een ieder, die het gebouw van binnen eens wil bekijken en daar bij ook kennis maken rnot de heer en mevrouw Van Schouwen; ia daur Inguando heden, zaterdag dagelijks hartelijk welkom tus sen 2 cm 5 uur, Hot echtpaar Van Schouwen la bereid alle vragen over de verzorging dor bejaarden te beantwoorden. Tuinb ouvra'vend s c hooi Door de Stichting voor het Land en Tuil ïbou wonder wij a in de "Wie- ringermeer zijn voor de tuinbou w- avüudfichool, te houden in de land- fcouv/sehool te Sloot.dorp, benoemd tot leraren A. v, d. 2! wet te Juha- r.adorp voor het vak bloemboll en- teelt cm A. J. Slabbokoorn te Wie ringerwerf voor het vak groente- Iteelt. De theoretische lessen zullen worden gegeven door J. W. 3. Aal- dors te Middenmeer, die tevens met de leiding is belast. Friezen Eleven thuis Fryske Krite „Tt ÏTijc Lan" hield h.aar ledenvergadering. Üm 3 uur kwamen hot bestuur en drie loden bijeen in Hotel Lcly te Sloof dorp. liet- was een geringe opkomst te meer daar het- ledental zich uitge breid heeft tot 350 leden. TE KOOP: plm. 8,00 x 5,50 m, dubbelwandig, geheel uitneem- baar, in prima staat, indeling: 1 kamer plm. 5,50 x 3,50 m, 1 kamer plm, 5,50 x 2,25 m, plus keuken en w.e. en schuurtje 2,25 x 1,50 m met betontegels. Slechts voor f 2.250,— per stuk Te bezichtigen te Wieringerwerf (Wieringermeer). Te bevragen: Café De Maaier, Terpstraat 1, Wie ringerwerf (tel. 02272-457) op maandag, dinsdag en woensdag 18, 19 en 20 oktober a.s. van 9.00 uur v.m. tot 17.00 uur. Verder telefonische inlichtingen: 08307-4375. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 27