Wipringprmpprbodp PlWiüI Historisch Genootschap Wieringermeer Brandmeesters defileerden in raadszaal Maandag afscheid van Doorlichting bevolking Wieringermeer (j/&t n$-et#* -jkufykf 25-jarig dienst jubileum Muzikanten gevraagd f 45.000,voor het Dorpshuis Ps rt i'.lï g SJ ukloU.' iir. iiLIkilvd LTuikuLj v/t L". JJodk-r, Hjv.'&I.'iimiv ?S31. IJltiic-lyviik3i->:I. »lt. IU'lif.Lli; H. HJOïHetS. 02273 SSTDr.':. C,. A J-.r.Kiinii t:l U4STJ—3W. i, illxmiiM." r:xïspr:ia üj3!I >«r k»* .-.rltfl. jLc.vi;rIer.Utyrfla -rï j 1.3U, itlLi Url JtKtl X-UL'IjuL3Lejt JLè L'tfltl 1 Blfi» »3t. HolUitli! I Meowt- en advertentieblad voor Wierinfermeer sn Omstrekiiiu I pm e.ï'ai ijlj wmiACieu ZW ART EX GO Ui» Eeri lang gekoesterde wend van de leder, der Vrijwillig Brandweer Wierinformeer ging in vervulling. Dank zij het door de raad verleen de er edictwaren de mannen thuns in bezit gekomen, van keurige vwarte., met goudgalon Eifgezettc uril'ormen. De hoof dor andmeester de heer F. -L de Kool, alsmede dc- brandme esters van \Vlenngerwerf, Middenmefii' on Sloot dorp, reep, do heren D. Wolters, Sj. Veen «tra en L. Iloevenaars, maakten in ver band met dit feit (zonder spuit) hun opwachting in de raadsverga dering en hielden daar een korte „modeshow". De burgemeester heette hen har telijk welkom. Ilij merkte op dat het wel l^ng geduurd had voordat zij dc2c uniformen verkregen, maar dat, gezien de uil,monstering, nie mand nu meer op dc brandweer- wedstrij cieo wal behoeven tc gissen ,."Wa.ar komen die vandaan?" Hij feliciteerde hot gehele corps mei j de nieuwe uniformen. De heer !>e K»»l dankte voor de vriendelijke woorden en noemde dev.e entree rati de brandweer in de raa da ver gadering een historisch moment. Hij dankte namens alle leden voor liet geschenk dat men. nu verkre gen had. Wat de verdere agendapunten betreft, had dez& vergadering een vlot verloop, Slechts over weinig punten werd uitvoerig gesproken. burgemeester Loggers Burgemeester G. Or, Loggers gaat met pensioen en aal maandag 29 november afscheid nemen. Middags wordt- aan het af scheid oen raadsvergadering ge wijd, waarna om half vier een bij eenkomst voor genodigden volgt. Burgemeester Loggers is sinds 1 november "1954 In Aalsmeer. Voordien was hij burgemeester van Wieringerine er 19411954) oil van Barsingorhorn (1934— 1941), Voordat hij in Baratnger- horn burgemeester werd, was hij in Aalsmeer 5 jaar secretaris. Deze functie vervulde hij eerder van 1924 tot 192S in Beusiohem; daar vóór vanaf 1917 was de heer Log gers secretarie-ambten aar in El- burg, Zwolle, weer in Elburgv, Gr am sb er gen en Zand voort. In de komende week zal in Wie ringermeer weer een massaal be volkingsonderzoek op longtubercu- lose cn andere afwijkingen, zoals hartziekten, longtumoren enz., plaats vinden. Dit onderzoek zal geschieden in de schermbeeld auto van het Centraal Bureau voor Keu ringen uit Den Haag en betreft alle^ ingezetenen van 15 jaar en ouder. De kosten bedragen f 1,50 per persoon en moeten in de auto worden voldaan, gaarne in gepast geld. - - YZif^ /Vw? ml/ Model Ringo 3-10 jaar Echt iels voor stoere Jongens, zo'n pullover' mat Ingabreide wapensi Van ïuiver wellén damgaren, maar ook stork. Kij zot cr zeküT plezier van bob ben. Wak zaf hl| ilcb oen man voelen ais hij den ook nog zo'n echte Jonge ponlulon van tiyloit-ntreich krijgt, en tra werpi door wollen binnenzijde. Komt u eens langs, wij willen u graag onao uitgebreide collectie laten zien, KOPEN BIJ Ml DO EN MEER N 5CHARWOUDE Op 14 oktober kon de heer Kraak rayoncommandarit der Rijkspolitie te Middenmeer, zijn 25-jarig dienstverband herdenken. Do heer Kraak, het type van de gemoede lijke maar vastberaden Groninger, heeft do heuglijke dag onopvallend in familiekring gevierd. Bij de chr. Muziekvereniging „Soli Deo Gloria" kunnen momen teel voor vrijwel alle instrumen ten leerlingen worden geplaatst. Bij voldoende deelname, uiterlijk op 1(1 november a.e., bestaat cr mo gelijkheid tot opleiding in groeps verband. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de volgende adressen: Van Steenstraat 35; Poststraat 10 en Lange weg 34. GEMEEXTEVLAG B. en W. stellen de raad voor een gemeente vlag in te stellen. Hierin zijn de kleuren van het gemeente wapen verwerkt. Het blauw en geel stellen do wisselwerking tussen water en 1 andwording voor. Deze „strijd" werd aan het einde van de tweede wereldoorlog en na de be vrijding geïntensiveerd, Ir. het viaggebeeld is dit tot uitdrukking gebracht volgens een rechtlijnig patroon (waarin men een zinne beeld herkent van de rechte wegen en kavels). Het typisch bindende element, in de wapens van de pol ders der voormalige Zuiderzee Is gelegen in het embleem van ir. Lèly: een witte heraldische lelie. Hot karakteristieke definiërende element voor de gemeente is een zwemmende watervogel, welke, om het zuiver emblematische karakter van deze vogel duidelijk aan. te ge ven, niet in een .natuurlijke" witte kleur, doch in rood is opgenomen. Het totaalbeeld van deze vlag (met andere kleuren) is duidelijk verge lijkbaar met de gemeen tevlag van Moordoostpolder. Het bestuur van de Stichting .jDorpsbelangen Kreilexoord" ont ving de verheugende mededeling van dc Nederlandse Sportfederatie dat het toegekende renteloze voor schot ad f 45.000,is omgezet ih een gift, bedoeld als tegemoetko ming in de stichtingskostcn van het dorpshuis te KreÜeroord. welk gebouw ook voor de gymnasr lek en sportbeoefening benut wordt. 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 26