Hooibroei damp slaat eraf. Zelf in de groene con tainer kunnen we het zien gebeuren. Vochtig plantaardig materiaal doet dat altijd; het spul gaat broeien, te voch tig hooi uiteraard ook. Indertijd hooi de vrijwel iedere veeboer. Kortom, de kans op hooibroei was alom aanwezig. Volgens de geleerden ontstaat de tem peratuurstijging door bacterieactiviteit (de thermoresistente Bacillus Subtilis of hooibacterie) waardoor oxidatie plaats vindt. De temperatuur kan daardoor oplopen tot 75® C en hoger. Bij dat pro ces ontstaan eveneens licht ontvlamba re gassen die vlam kunnen vatten. Een ongelukkige samenloop van omstandig- heden leidt dan tot de ondergang van huis en haard. Maar die samenloop komt toch nauwe lijks voor, zult u zeggen. Dat is deels waar, zeker nu de hooiwinning groten deels is ingeruild voor andere bewaar- methodieken: inkuilen en de in plastic gerolde balen. Hele velden met recht hoekige of ronde balen en verpakt in al dan niet kleurig plastic. Of je het mooi vindt of niet, de zuurstof kan er niet meer zo makkelijk bij en het brandge vaar is dan ook afgenomen. Dat hooi- broei in het verleden een belangrijke schademaker was is te zien in onder staand staatje: Maar als je nu de websites van de brand- verzekeraars erop naslaat, dan ontdek je dat er tegenwoordig nog steeds indrin gend gewaarschuwd wordt voor broei en zelfontbranding. In 2013 werd bij 20 klanten van een verzekeraar (Interpolis) het hooi nog uit elkaar gehaald om erger te voorkomen oorzaken brandoorzaken van de 992 in 1966 geregistreerde boerderijbranden boerderijen, erven, stallen, schuren, e.d. aan tallen boerderijen, erven, stallen, schuren, e.d. aan tallen spelen met vuur, baldadigheid brandstichting kachel, fornuis, haard, centrale verwarming (kolen) oliehaard, oliestookinrichting schoorsteen aard- of kortsluiting elektrische installaties en verwarmingsapparatuur blikseminslag broeiing, zelfontbranding explosie, e.d. 260 14 26 45 58 16 23 37 104 3 motoren (geen elektro-) petroleum, benzine, spiritus, gas. e.d. olie, vet, was, teer, mastiek, e.d. overige licht ontvlambare stoffen onvoorzichtigheid bij roken as, sintels lasapparaat, schilders- en loodgietersapparatuur vliegvuur onvoorzichtigheid (zonder nadere aanduiding) overige oorzaken onbekende oorzaken fcUTS, 8 22 3 12 8 6 12 16 18 40 281 totaal 992 (uit: landbouwgids 1968) 23ste jaargang 2015/3, nummer 72

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 19