Uit de Flevobode van november 1945 Ergerlijk en Minderwaardig TERUGBLIK EN VOORUITZICHTEN, ÖlMKipertj en Ya-iul aJiame ii) (te IHeer. Van meerdere jzijden bereiken ■ons herhaaldelijk Machten over In den polder gepleegde diefstal len. Waren het aanvankelijk onze oosterburen die hun „organisatie talent" op dll punt toonden, na hun zoo zeer gewaardeerde 'vertrek is aan het wegnemen van ander mans cigendommoiL helaas geen einde gekomen. Heg dagelijks- verdwijnen uit den polder huishoudelijke artike len, waarvan de gedupeerde eige naren zoo hoopten deze na het' droog komen van. hun woningen ie zullen terug vinden. Ook ge reedschappen waaraan momenteel en "fm den toekomst, dringend be- fcoeftc zal bestaan, vormen een dankbaar object voor deparasie- ten. De indringers echter beperken fcich niet tot diefstal* meerdere gevallen: van. zuiver vandalisme', Van pure vcrnièikucbl, doen zich voor. I11 de af ge loop en week b.v. wa ren het de ruiten van het bedrijf: van den Heer Temmerman aan het Wagenpad die" het moesten ontgelden. Op: het ergerlijke en mhide-rwaardige van dergelijke handelingen behoeven we wel niet te wijzen. Ben en ander heeft wol do aandacht van de bevoegde auto riteiten, doch door verschillende omstandigheden was hec niet mogelijk de bestrijding effectief te doen 2lju. Verschillende midde len. zijn te baat genomen, zooals tiet veramnihigen-systeem, het plaatecn van hekken, het houden van patrouilleryaarten, en het in stellen van buig er-, militaire- en p olitiebewaking. Door tekort aan personeel kon de. bewaking, die momenteel in. handen van do politie berust, niet aan 4e. gestelde edscheu voldoen, waardoor.het mogelijk was dat men zonder politic-co-ntröle y/are kruistochten, docr den polder kon ondernemen. Thans evenwel bereiken ons gunstiger berichten. De Burge meester heeft weten te bewerk stelligen dat de politiebewaking voor zijn. gemeente wordt uitge breid tot 63 mam 'Hiervan zullen er in do loop van deze weck te Wielingen hi Hotel t;Het Wapen van Wicnngen" aan tïcn Fodwcg 30 worden gestati- pnneêrd, terwijl een 25-tal ccn onderkomen zal vinden in het be drijf aan den Groetweg, tevoren beleerd -door den Heer AbbrJng. Te Medemblik is -reeds, een acht tal dezer hulppolitie onderge bracht. Wij vertrouwen dat thans spoe dig een einde komt aan boven- gcmcmDr eerde praetüjken. Voor diegenen die desondanks willen trachten door de mazen heen te glippen dicne do waarschuwing die wij doorkregen yan het Hoofd dei1 Politie „de handhavers van het gezag zullen niet schromen van wapenen gebruik te maken.'1 17 April 1045,.-.... datum dien wij nimmer zullen vergeten. Da tum, waarop ons onnoemelijk groot leed werd. aangedaan. Onze mooie nieuwe polder werd door den niets ontzienden vijand aan -het water prijsgegeven, en hel; kwam ta ontstellende massa, de opge jaagde bewoners voor zluii uitdrij vend, achter hen alles vernieleiirl wat' In vele jaren van noesten arbeid tot stand was gebracht. Tiet geïytat van, den Widinger- mecrbcwoner verstrakt. wanneer dit gebeuren ter sprake wordt bra^hE men zwijgt dam- liever over, ieder voor zich bewaart daar aan do eigen herinneringen. En tiKhhoe snel heeft het aspect zich. sindsdien weer gewij zigd. Heeds spoedig braken betere dagen aan. 5 Mei 1945, bevrijding l Wij prijzenwens gelukkig dien dag des morgens om aekt uur met enkele anderen, gezamenlijk, de Nederlandsche driekleur te heb ben me gen ontplooien op het jjomirinkantijon fc.es eenige offi- ciëeie centeuzn dat toen nog was overgebleven, nadat den dug Lc- voren het Raadhuis in de dooi den wind hoogopgczwïept.e golven was ondergegaan. "Wel waren de uitgestrekte vlak ten vruchtbaar bouw- en weide land. met nog groene korenvelden en -reeds gele koolzaadalckers door liet water verzwelgen, doch een maal zou hot moeten wijken, die zekerheid bezaten wij reeds vanaf den fatalen dag, en dan, Gade zij dank, in eon vrij Vaderland, Daaraan wilde ieder medewer ken, ook vanuit het oude-land, waarover een golf van verontwaar diglng was gegaan ha de sinlooze misdaad van den bezetter. £N ER IS GEWECKT lür werd een nieuwe dijk. gelegd jond de plaats waar de oude was weggeslagen en met voldoening kon men 5 Augustus jX jeedg ycr- hómen dat do scheiding tusschch JJasclmeos; en polder voor de tweede maal In 15 jaar een feit. v/as geworden. "Vier öapon later konden de bei de gemalen, die gelukkig intact waren gebleven opnieuw hun groote taak beginnen. Pijnlijk was 'hot, het dorde lus trum van do Wiemigérineer on der deze o-mstantïigheden te moe ten herdenken. Kiel alleen. non der deze omstandigheden l;e .moe ten herdenken. Hiet alleen zon der poldcrfccst, ook zonder po2- derbcw oners* dié, hear- en der waarts verspreid, verdreven van huls en haard, vaak levende in -de moeilijkste omstandigheden 1 aien reeds verlangend uitzagen naar den nog zoo ver verwijderden dag' waarpp amcn zou kunnen te rugkeer en in het „eigen land." iMcn dag hebben wij wel in het bijzonder gevoeld hoe wii aan het nieuwe land gehecht wucen. WéT geslagen, doch niet aubro- ken, zoo was db,. ultkomsonzer meelachten .op dien bijzondere n dag. We sagen het waterpeil, zij het langzaam; dalen en we wD-j ten: eens» waX de polder weer: droog komen en, eens sullen wij er tenigkeeren, 'Geweldige krachten zijn inge steld om de strijd tegen het 'wa ter aan to binden, de nimmer ver sagende x,ejy en kéemans* do bei-, do gemalen van de "Vier Noor der Koggen.' de Ovtifickcrsluis en dO| enorme hulpgemalen. De radio vertelde het hen die veraf woonden en wij zagen da gelijks hoc het water zakte, cen timeter na centimeter, nu reeds bijna 3 Meter. Groote oppervlakten, van den kostbaren bodem zijn reeds droog gevallen.,., reeds trekt dc ploeg, nl.s voorht!cio.- sijn voren in do- gbedc aarde en.de boer ploegt: voort: i 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 45