FtE¥3-iOOE Historisch Genootschap Wieringermeer AAN BE INGEZETENEN VAN DE GEMEENTE WERINGEN EN AAN DE AL OF NIET GEËVACUEERDE WIERINGERMEERBEWONERS HET PEIL VAN VANDAAG friid&g 16 Nvvehhef 1345 No. UITGMJ m; SE. SHKTTKi; HJËÜWS- AEÏEETINTIE3US M lïEfflGEN - MRWtOTM ES HU - 3ftïTvvt^lf.At- l£Ui:ltf?!int lf, "R1jip:h7:r.-irh.-it. ^Ifl £s« tinllt Htft ificté, .ff«UU>f tïötf Etfn Van ■verschillende zijden, zoowel uit de gemeente Wieringermeer tils Wielingen, ie reeds; ftedart geruimeii tijd tie beroerte gevoeld fttrn een EIGEN blad, waarin de diverge etroomlngen uit do bevolking op de J uiste wlj'^.e hun steui ktmueji do on hooren en waarin voor beide1 gemeenten do oifioieelc kennisgevingen.: diverse mcdcdoelingen en niouwsberichten ter kenma van de ingezetenen kunnen gorden gefrrachk Naar aanleiding .hiervan is door ecu groep personen, samenge komen uit de vtarschiHcndo richtingen, een Stichting trffc uitgifte van een Nieuws- en Advertentieblad voor Wieringen, Wieringermeer cn omst reken hl het leven geroepen. Met opzet te de Stichtte gvurai gekozen, omdat de doelstelling NIET is het dienen van cemmereiccïe belangen, maar enkel en alleen dc bevordering van het algemeen belang. In dit blad zullen voortaan worden opgenomen alle officieels publications van de beide gemeentenvan het Rentambt Wieringer meer liet Heemraadschap Wieringermeer enz. Verder do mede- dcelingen van tien Dienst Wederopbouw Wieringermeer en van de Vereenigiiig voor Bedrijfsvoorlichting Wieringermeer, Ook de predikbeurten en ander kerkelijk nieuws sullen naai4 we hopen regelmatig en 200 volledig mogelijk worden afgedrukt. Hst plaatselijk nieuws van WiermgEhf Wieringermeer en omstreken oit verder in het kort hét algemeen nieuws, ssult TJ ook in ons blad kunnen aantreffen. Aan allen die dit wonschcn zul de gelegenheid gegeven warden hun. msentng over onderwerpen van belang kenbaar te maken, mits op gepaste wijze. En ook 'voor hélt die- willen advortoeren worden natuurlijk de kolommen gaarne opengesteld. IJlt uil TfTarl-^V!. ïTHr ala::s l-ji VnjtifliM, ivt-juLï'jLetilïfirj.ï t 1.H0 prr SaJcndSTiCWjILai] A...vi!rt::n-.1i.!iKC;. 3 cffllL yer jd.hl djiil:. KJïJin ncitit'iicvj II-SU PU ivlii ïsiti feji tiut-ssir: rv^nis. - De hulpbemaling te Kolhorn. Veel is er gesproken èn langj Is er gewacht op do hulp^emalen,. welke- 4ó Kuliiorn thans daadwer- kclijk' c£n aandeel dragen in de 2ïii r Het waterpeil in de Wieringermeer bedroeg ltedeii- m erg en 8 uur, gemeten op 3 punten, 3.0G M. A. P. Ufi het dichten van het dukaat was dit (1.3 8 M. AP. zoodat. het- peil reeds met 2,37 M, is gedaald, Daar zich bij de aanvang der "bemaling ongeveer 600 millioen kubieke nieter water binnen do bedijking bevond, is thans dus ruim 3/4 gedeelte verwijderd. Reeds ia ongeveer 5000 H.A. drooggevallen. dttptjgrhateihg'j. van déli polder; Aanvankelijk dóór do itégééfih&i reeds tijdens den oorlog'lp. Ame rika. besteld om terstond na onzéj bevrijding te kunnen worden ge-I bruikt in de plaats van. event-ii-' eél-e vcrjnielde bemjjjUngsmstaïia- Cés, kon con gedeelte hierygn bo- ëcliikbukr worden gesteld voor de iVieringerméer. Het aantal; pom pon, dat meerdere malen bi tlcn- tallen word: 'ftenoenid. zal^i waar öiihljiïljjk tut zeven worden be perkt. .-. De balkeonstructie voor de fundaties. die met beton zijn aan gevuld, werden vervaardigd door de firma- ötork te Hengéid, ter- VFi.il de 'montage geschiedde doer Werkspoor. Evenals bij dc groots hulpgc- j malen te Medemblik en l>en c>o- .yec waren de voorbereidingen vxiaf de 'plaatsing ervan zeer om vangrijk. Benige nuUioenen dak pannen móesten hiervóór wórden verplaatst-, baggerwérk moestf worden verricht, terwijl ccn groot j aantal heipalen de fundeerlng moest versterken. - I Hst ïesultaat- van al dit werk. is tenslotte toch nog nuttig ge bleken, temper '"als men bedenkt dat nog niet lang geleden werd overwogen liet werk stop. te zet ten, daar mén weinig positiefs meer van dezie installaties ver wachtte, Gp 13. November, kon dp eerste pomp in werking worden gesteld, gevolgd door de tweede op 13 November, dc derde op 15 Novem ber. terwijl de vierde installatie op 21 November in. bedrijf' werd genomen, 'Elk dezer gemalen heeft- een watervcrplaatfilng' van 100 m3 I per minuut-, zoodat. per dag een 1 aanzienlijke hoeveelheid ...water wordt uUgéölagtjh, in totaal dénkt men zeven in stallatiESJ op koiten termijn, ge- i'reod te maken. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 44