Herrijzend Wieringermeerland - Nummer 4, 25 mei 1945 EEN KRUISTOCHT met de po ii t ie-motorboot „Aana- Martea" door de Wieringeraieer. Wanneer men too op de dijk bij Aarts woud of op een ander punt, de Wietfngertneet in staat te turen, en men ziet dan ai die gebouwen nog bo ven water uitsteken, dan is men on Willekeurig geneigd te veronderstellen, dat het uiteindelijk nog wel mee za> vallen. Doch hoe anders wordt de stemming als men kris kras de polder doorkruist. Overal afbraak, ieder gebouw eeu bouwval. Wij zijn van boerderij tot boerderij getrokken, de woonhuizen zijn bijna allen weg, de schuur hangt er nog bij, de muren er uit. Tientallen schepen komt men tegen met afbraak van splinternieuwe gebou wen. Men haast zich met het bergen. Wat heden nog staat kan morgen zijn ingestort. Wie nog hoop mocht hebben dat zijn of haar gebouw wel blijft staan, zal bedrogen uitkomen, Mógelijk aan de rand van de polder én op de booge ge deelten waar weinig water staat, dat daar fiog benige gebouwen gespaard blijven, doch Wat tot 3 en meer meter onder water heeft gestaan, het gaat ér aarti Het is een troosteloos drocVig gezicht en er valt nu letterlijk niets van mee. Wij zijn in alle drie de 'dorpen ge weest, en ais we een vergelijking moe ten maken, dan is ^^ieringerwerf er het sieebts aan toe. Raadhuisstraat en lerpstraat zijn zoo goed als verdwenen. Het trotsche Oomernkantuor wat het mi&cltien zou houden, vertoond aan de Zuidelijke ge vel al teekenen van verval. L>e kerk gebouwen die uit de verte nog intact lijken zijn bouwvallen. Alleen de maaier staat er oog onge schonden. zijn borst is groen van bet slip, maar langzaam komt hij weer om hoog. Middenmeet- en Slootdorp staan er iets beter voor, doch ook hier is een groote verwoesting. Het lijkt echter minder, maar in feite is het. even erg, Van vele gebouwen is du buitenmuur or al uit en steunt de zaak op de spouwmuren. Een baggermolen die op drift is ge raakt te Midde noteer, heeft de politie- woning in elkaar geramd en ts ten slotte omgekanteld. De Hervormde Kerk te Middenmeer staat er oogenschijnlijk ongeschonden. Toch ig er uit de achtergevel een groot stuk weg, De spouwmuur staat nng. In de kerk is het een troosteloos ge zicht, de vloer is omhoog gekomen, de prachtige eiken banken drijven en wor den stukgeslagen tegen de muren. Het orgel is droog gebleven, het heeft al thans niet in bet water gestaan. De speeltafel is nog geheel in tact. Het zou goed zijn als men maatregelen nam om het orgel te bergen. Deskundigen verklaren dat niet één gebouw blijft staan, Als straks de pol? der droog is dan gaat de grond uit drogen dl krimpen. De gebouwen die dan nog staan zullen zakken en scheu ren, Dit. is geen hoopvol vooruitzicht, doch wij zijn geneigd bet aan te nemen. Hoe dicliter men het gat nadert, des te erger wordt de verwoesting. Vanuit de verte lijkt het nog wat, doch ai spoe dig blijkt dat er niet meer dan aldakkon staan, voor en achtergevel zijn verdwe nen. Men kijkt over groote lengte door aik gebouwen keen. B ij het gat in de d ij k. Wij zijn ook nog bij het gat geweest. Geluideig kier ia men bezig tret herstel werk. Buiten, ongeveer een .Kilometer be oosten het gat, Jigt de zandzuiger, de Iloek van Holland 2, van de fa. C. J. van der Hoeve uit den Haag, onderJoe- sezs liggen langszij en het zand wordt door twee buizen in de bakken gespo ten. Is een bak vol dan komt de sleep boot en brengt de onderlosser boven de plek waar men de dijk zal leggen en op bevel van de stortbaas worden de kleppen van de bak geopend en bet zand stort omlaag. Er is natuurlijk nog niets te zien van. de dijk, doch als we veertien dagen verder zijn dan zal men versteld staan, vooral als er dan eer. baggermolen bij komt voor de keüeeni. De zandzuiger zuigt het zand mo Aan de bevolking der gemeente Wleringermecr, Eindelijk weer in Uw midden teruggekeerd, heb ik lieden de uitoefening van de Functie van Burgemeester overgenomen van den waarnemend Burgemeester, den heer S* L* Mansholt. Met het oog op de zorgvolle omstandigheden, waarin zich de gemeente bevindt, wacht mij een zeer moeilijke taak. Het vertrouwen, dat gij mij steeds in zoo ruime mate geschonken hebt, alsmede het feit dat bekwame en onder nemende raadslieden ook mij terzijde willen staan, zullen mij een onmisbaren steun zijn, AJs mijn plaatsvervanger is aangewezen de heer S. L. Mansholt, voornoemd. Moge ons de kracht geschonken worden, die noodig is bij onzen gemeenschappelijke!! arbeid aan het „herrijzend Wieringermeerland1 KoJhorn, 12 Mei 1945, LOGGERS. men teel op een diepte van 22 mefer. Het werk gaal in een regelmatig tem po voort, en er is groote kans dnt het zonder groote stagnatie verloopt, gezien het jaargetijde waarin kan worden ge werkt, DOODELIJK ONGEVAL BIJ HET BERGINGSWERK. Donderdagmiddag had bij het bergingswerk in de Wieringer- meer een ernstig ongeval plaats, het leven kostende aan de 45-ja rige kantonier de heer A, L, Pouwer. De heer Pouwer was voor het toezicht op het sloopen aangewe zen. Men was bezig met het neer halen van een schoorsteen van een boerderij, hetgeen met een sleepboot gebeurde. Vermoedelijk stond de schoorsteen reeds te wankelen, althans hij viel de ver keerde richting uit met het nood lottig gevolg dat de heer Pouwer, die niet meer tijdig kon wegko men, de volle last over hem heen kreeg. De getro£fene laat een weduwe met 5 kinderen achter, KINDJE VERDRONKEN, In ^le afgeJoopen wedt is wederom een geëvacueerd gezin uit de Wierin- germeer in rouw gedompeld door een verdrinkingsgeval. Het 2-jarig kindje van de fam. Ban- dringa uit Slootdorp, thans te Noord- Seharwoude, is daar levenloos uit één der vele slooten opgehaald, MET EEN HANDWAGEN UÏT AMSTERDAM OM HOUT UIT DE WIERINGERMEER, Het was tusschen Twisk en Opper does, dat wij de man achter een hoog opgeladen handwagen ontmoeten. Moeizaam duwde hij zijn kar bij de oprit op. Wij stapten van de fiets om de man te helpen en knoopten een praatje aan. Hij moest naar Amsterdam met zij a vracht hout Ongeloovjg 2agen wij hem aan. Hij tiet zijn persoonsbewijs zien. Ja, hij was geëvacueerd tilt de Wierin- gernieer. Mad 3 jams,, bij een boer ge werkt in de polder, maar zijn gezin was blijven wonen in Amsterdam. Hij had geboord dat de geévaeueer- den een koopje hout konden krijgen en had de stoute schoenen maar aange trokken en was met een leege hand wagen uit Amsterdam vertrokken, om met een volle terug te keeren. Zijn voeten onder de blaren, maar overgelukkig. 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 43