zend herrij W ieringermeerland Historisch Genootschap Wieringermeer Nummer 4-25 Mei 1945 Redactie-adres Th. J. v. Vegten G 4. N. Niedorp Periodiek voor de Wieringermeerbevolking en de hei-Tij zing van het polderland- 0e \Vierinyermeer i» gcra onschuldig waterpartijtje. Zondag 13 Mei J-L waren een zestal jongelui in de buurt van Oostwoud op de Wieringermeer wat aan her spele varen m een boot. Zij werden over rompeld door de felle Zuid-Wester die plotseling opstak. Er waren geen rie men aan boord, alleen een wrikriem, die echter voor ervaren menschcn van dienst kan zijn bij de besturing van een hoot. AS verder werd de boot de Wierin germeer in gejaagd. Ouders en verwan ten werden tenslotte ongerust toen de kinderen, die van 2 uur reeds op het water waren, 's avonds niet terug kwamen. Verschillende booten werden tenslot te uitgezonden om de boot op te sporen, wat ten slotte de heer Butter gelukte, die hen aantrof in een schuur aan de Ulkeweg, 0:il étn uur 's nachts werden zij aan wal gezet, verkleumd (zij waren in bad pak) en ontdaan. Het moer een waarschuwing zijn voor anderen. Het is nog goed afge- loopen. De Wieringermeer :s geen ge woon plasje, doch een binnenzee die zeer verradelijk kan zijn. Ken. WlcrLngermeexscïiooI te N, Nicilorp. Dinsdag ƒ.1, is de heer Aaiders, hoofd van de Wiaringermeerschool te Mid denmeet, in N. Ntedorp school begin nen ce houden met SO leerlingen uit de W, Meer, De beer AalcLers heeft de beschik king gekregen over de oude school en heeft naast zich nog twee leerkrachten. Het onderwijs ïs op de zelfde leest geschoeid als in de Polder. Het is dus een Bijz, Neutrale School. Wij feliciceeren de heer Aaiders van harte met zijn school. Tevens hopen wij dat binnenkort ook op andere plaat sen de mogelijkheid van school hou den cal bestaan. De heet Aaiders betrekt zijn leer lingen uit N. Njcdorp, Winkel, Lange- reis en andere gehuchten uit den om trek. Gevraagd werd door eenige ouders of de verder woonende leerlingen niet per paard en wagen opgehaald kun nen worden. In Memoriam A. C. m GRAAF 17 April 1945, op de dag dat de bezetter zijn schermende hand sloeg aan den dijk van de Wierinyermeerpolder, heeft een troep gespuis, door den land verrader Mussett „landwacht" genoemd, haar kans waargenomen om den land bouwer A. C. de Graaf, die zich ver borgen moest houden doch voor den dag kwam om zijn gezin, have en goed in veiligheid te brengen, te arresteeren Tijdens het transport naar Hoorn wetd hjj te Benningbroek laf hartig vermoord. Het beiicht van deze schandedaad overviel ons op het moment dat wij allen gedwongen waren huis en hof achter te laten voor het opkomende ■water. De. omstandigheden lieten bet op dat moment, niet toe, bij de gebeurtenissen lang stil te staan. Doek nu wij weer vrij zijn ons te uiten in het openbaar willen wij dezen verdienstelijken Ne derlander en Wieringermeerder her denken. A. G, de Graaf of A. C., zooals hij doorgaans genoemd werd, was een van de pioniers van de polder. Als bedrijfs leider van de Culcuurmij. zag hi| zijn taak, evenals vele anderen, niet alléén in het ontginnen van de zeebodem, doch nam ook in ruime mate aandeel in her gemeenschapsleven. Bouwen aan de Wieringermeergemeenschap was zijn lust en leven. Aan de oprichting van tal van vereenigingen en instellingen gaf hij mede de stoot, door het aan vaarden van bestuursfuncties nam hij mede de verantwoordelijkheid voor het instandhouden hiervan. En naarmate de polder groeide werd het werk in dienst van de gemeenschap belangrijker en verantwoordelijker. De oprichting van de yraanbeurs kreeg onmiddelijk de krachtige steun van A C. De opening van de weke- lïjksche beurs te Middenmeet, 'n groot economisch belang voor de polder, dan ken Wij mede aan zijn verdienstelijk werk als voorzitter en de bouw van de groote beurszaal is mede door zijn stimulecrend werken tot stand geko men. Toen in 1938 onder voorzitterscliap van Ir. S. Smeding de bestuurscom missie van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer werd geïnstalleerd, was ook de heer de Crraf een van de leden. Als boer, als pachter van een groot landbouwbedrijf, had hij eveneens een goede naam. Tijdens de jaren van de bezetting heeft hij velen geholpen, zijn intieme vrienden weten hoeveel hij heeft ge daan! Tenslotte moest hij zich schuil houden omdat de groote ijver die bij voor de goede zaak had de aandacht op hem vestigde, 17 April 1945 werd zijn noodlotsdag: tegelijk met de on dergaande polder is ook A. C. gestorven. Beiden zijn door moordenaarshanden gevallen. Etoch wij zullen de polder doen herrijzen en dankbaar de nage dachtenis eeren van den gevallen pionier. Hulde aan de bewoners van liet oude land. Het is ons een behoefte, en wij meenen uit naam van vele polderbe woners te spreken, wanneer wij dank brengen aati de bewoners van het oude land die ons voor het meerersdeel zoo gastvrij ontvangen hebben. Het is een ontzettende gewaarwor ding als men plotseling voor het feit komt een beroep te moeten doen op de gemeenschapszin van anderen. En wij mogen geenszins klagen over de medewerking die ondervonden werd bij het transport van ons huisraad en het onderdak brengen van onze menschcn, O, zeker, er waren aasgieren en hy ena's op de kust, die op schandelijke wijze misbruik hebben gemaakt van de nood van andefen. En ook onder de polderbewoners waren egoïsten, die toe vallig over wat meer tarwe beschikten dan een ander, die dus konden opbie den om het eerst geholpen te worden. De ergste nood veranderde hun ka rakter niet en voor ben is straks een sterke hand noodig om hen tot de orde te brengen. Een wam woord van dank is echter op zijn plaats aan de velen die dag in dag uit vrijwillig meegegaan zijn rriet de schepen om de inboedels van an- 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 42