De eerste boerderij aan den Oude- landerweg konden we bereiken op zes november het eerst uitkwam en ons nadien iedere week trouw op de hoogte hield van het wel en wee van den polder, een blad dat we ook in de toekomst niet graag zouden missen. Dikwijls hebben we op den dijk staan kijken naar den meestal woesten waterplas, eens het paradijs, nu de bewoners in koestallen, varkens stallen en kippenboeten, maar met een prachtig optimisme: 'We komen terug in de Wieringermeer.' Twintig Juni maakte rentmeester ir. A. Ovinge op de noodbeurs te Winkel bekend, dat dien dag met de herstel werkzaamheden van de openingen in den Wieringerrneerdijk een aanvang werd gemaakt. Het werk verliep vlot en vijf Augustus werd de laatste opening in den dijk gesloten. Weer een belangrijke datum was negen Augustus: voor de tweede maal werd begonnen met het leegmalen van de Wieringermeer. Van dien tijd af kregen we het druk met kijken naar bevrij dingsoptochten en het gadeslaan van het zakken van het water in den polder. Op 24 Augustus bestond weer de mogelijkheid om tot de tweede boerde rij op den Alkmaarscheweg te komen. Inmiddels was de sluis bij Medemblik gedeeltelijk opengezet en stroomde daar het water met geweld den polder uit. Op zeventien September zijn we den polder in geweest tot de tweede boerderij aan den Groetweg, en zoo werd meter na meter terug gewonnen op den ouden vijand, het water. Op de vergadering van den voorlichtings dienst, tien October, werd door ir. A. Ovinge medege deeld, dat ongeveer duizend bunder was drooggevallen De eerste boerderij aan den Oudelanderweg konden we bereiken op zes november en van dien tijd af ging het steeds sneller. Vijftien november werd een poging gedaan om de Prins Bernhardhoeve te bereiken en met lange laarzen gelukte het. Het was een treurig gezicht aan den Oudelan- derweg en Nieuw Almersdorperweg: alles ligt daar in puin. De Prins Bernhardhoeve is ook een gruwelijk beeld van verwoesting. De muren zijn naar buiten uitge weken en daar liggen de daken nog weer boven op. Van de dak spanten is niet veel meer te zien, die zijn meest weggedreven. In de kapschuur was ongeveer tweehonderd ton stroo en hij is nu schoon leeg; Brief over de inundatie aan pastoor Braak 'Alles ligt daar in puin' 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 33