Het was bij de boerderij een treurig gezicht ongeveer drie meter water Brief over de inundatie aan pastoor Braak dwingen de boerderij te verlaten. Een merkwaardig verschijnsel was het, de leege petroleumtanken zoo maar uit den grond te zien komen; we hadden er één waar tienduizend liter in kon en toen de kanalen nog niet eens vol waren, kwam hij den grond uitzetten. Bij de familie Groot waren we hartelijk welkom en werd alles gedaan om den moed er in te houden. Toch was het wat voor de familie om ons er bij te nemen; de familie bestaat uit elf personen, dan de acht menschen uit de stad en dan kwa men wij daarbij met elf personen, dat was totaal dertig menschen. De drie arbeiders zijn na eenigen tijd vertrokken, maar we zijn toch geruimen tijd met 27 perso nen daar gehuisvest geweest. Het gaf wel eens bezwaren als je klompen noodig had en ze uit zestig stuks moest zoeken en dan weten we dat wel met jongelui, die zoeken niet zoo lang en trekken maar aan wat hun het beste past. Toch is daar geen klompenoorlog van gekomen en is daar alles rustig verloopen. Van deze plaats wil ik de familie Groot hulde en dank brengen voor de gastvrije ontvangst en groote hulpvaardig heid aan ons betoond. Zoo mooi als het weer was in het begin van die noodlottige week, zooveel slechter was het eind. Reeds Zaterdag begonnen de eerste huizen in te storten en voltrok zich het noodlot aan de Wieringermeer. De week daarop zijn we vanuit Medemblik met een schuit naar de boerderij geweest. Het was bij de boerderij een treurig gezicht, ongeveer drie meter water. We kwamen door een dakraam de schuur binnen, daar stond het water reeds op zolder en was een partij karwijzaad nat gewor den. In de schuur dreef zoo van alles rond, aardappelkisten, mestplanken, voerkisten en alles wat maar drijven kon. In het woonhuis was de toestand gunstiger, op de zolderkamers was nog geen water geweest en hebben we nog vloerkleeden en zeil opgenomen. Ook hadden we gelegenheid de waschtafels en lampen los te schroeven. Inmiddels kwam eindelijk de zoo vurig verlangde vrede. Bij al de feestvreugde in den lande konden wij, Wieringermeer- bewoners, ons niet zoo goed aanpas sen, er was voor kort zooveel gebeurd en dikwijls werd de bittere opmerking gemaakt, dat dit alles zoo kort voor den vrede had moeten gebeuren. Toch was vijf Mei ook voor ons een reden tot vreug de, immers van dien datum af kon weer gedacht worden aan den herbouw van de Wieringermeer. Een eerste symbool was ook het verschijnen van 'Herrijzend Wieringermeeriand', dat vier Mei voor De Prins Bernhardhoeve onder water 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 32