Brief over de inundatie aan pastoor Braak Historisch Genootschap Wieringermeer H.J. Meijer/bewerkt door Rein Kooien Na de inundatie woonde de Wieringermeerbevolking her en der verspreid. De uitgeweken rooms-katholieken werden met de Parochiebrief op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen binnen hun kerkelijke gemeente. De brief bestond uit een aantal getypte velletjes. Op 5 december 1945 schreef H.J. Meijer een brief aan pastoor Braak die werd afgedrukt in Parochiebrief nummer 14, van januari 1946. Een verkorte weergave. Zeereerwaarde Heer Pastoor. Vanzelf gaan onze gedachten weer terug naar dien noodlottigen zeventienden April. Reeds lang was een evacuatie van de Wieringermeer voorbereid, maar niemand geloofde aan de werkelijkheid ervan, later toen men in den dijk gaten begon te graven om daar dynamiet in te plaatsen, begon het bij enkelen door te drin gen, dat het weleens ernst kon worden. Toch geloofden we er weinig van, dat onze mooie polder het lot zou ondergaan om onder water gezet te worden, maar het is erger geworden dan de grootste pessimisten hadden gedacht. Maar laten we beginnen met dien morgen van 17 April. Het was een stralende morgen, er stond ons een prachtigen dag te wachten, de gewassen waren zeer voorlijk en alles stond er prachtig bij. 's Morgens zes uur kwam er bericht, onmiddellijke evacuatie van de Wierin- germeer. Zelf had ik voor een groep te zorgen, zoodat ik direct op stap ging om verder te waarschuwen. Thuis begonnen ze onmiddellijk te laden. Dat was een consternatie, maar niemand geloofde dat het ernst was. Nadat de groep gewaar schuwd was, begaf ik mij naar den wijkcom- mandant, die den raad gaf, rustig aan te doen, hij meende dat er niets van zou komen, het bevel tot op blazen van den dijk was nog niet gegeven. Daarna ben ik nog weer langs onze groep gegaan om de menschen zooveel mogelijk gerust te stellen. Dit geruststellen had beter ach terwege kunnen blijven, dan was waarschijnlijk meer gered geworden en nu h.J. Meijer 23ste jaargang 2015/1, nummer 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek Historisch Genootschap Wieringermeer | 2015 | | pagina 30